De Wet inburgering 2021 geeft gemeenten een sleutelrol om inburgeraars mee te laten doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Onderstaande video legt uit hoe de inburgering van statushouders er sinds 2022 uitziet.

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Lerend stelsel

'We willen een inburgeringsstelsel dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van inburgeraars', vertelt Luuk Mallee, adviseur monitoring en evaluatie inburgering bij SZW. 'Met organisaties samen hebben we de regelgeving afgestemd op de uitvoering. En nu gaan we kijken hoe het in de praktijk gaat.'

Leren op drie niveaus

In het lerend stelsel zijn er drie niveaus: uitvoeringsniveau, schakelniveau en stelselniveau. Luuk vertelt: 'Iedere gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan de regierol. Ze zullen kwesties tegenkomen en niet altijd weten wat te doen. Bij de uitvoering krijgen professionals de ruimte om te leren, door bijvoorbeeld intervisie. Op het schakelniveau komen de lokale en regionale ervaringen bij elkaar. Nieuwe inzichten koppelen we weer terug naar de uitvoering. Op het stelselniveau kijken we of er landelijk iets moet veranderen in de wet- en regelgeving.'

Wat is het beste voor de inburgeraar?

Luuk benadrukt dat de samenwerkende organisaties inburgeraars zo goed mogelijk moeten begeleiden in hun inburgeringstraject. 'Het is belangrijk dat we het lerend stelsel gebruiken om het voor de inburgeraars steeds beter te maken. Ik hoop dat iedereen zich steeds zal blijven afvragen: wat is nu het beste voor de inburgeraar? Hoe kan het nóg beter?'

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

Een aantal Community's houdt zich bezig met de regierol van gemeenten:

Inwerkingtreding Wet inburgering 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met Divosa en andere partijen in 2018 de basis gelegd voor het nieuwe inburgeringsstelsel, dat per 1 januari 2022 in werking is getreden. 

 

Tijdlijn

Een overzicht van de implementatie van de Wet inburgering 2021.

Interessante websites

 • Werkwijzer vluchtelingen 
  Informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vind je informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs. (SER)
   
 • kis.nl
  Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) doet onder meer onderzoek naar vluchtelingen en arbeidsmarkt.
   
 • uaf.nl
  Het UAF biedt onder meer een handreiking met advies voor een succesvolle uitvoering van de nieuwe wet voor hoogopgeleide statushouders. Ook biedt het UAF gemeenten diensten aan op het gebied van begeleiding van hoogopgeleide statushouders, bijvoorbeeld bij het afnemen van de brede intake.
   
 • scp.nl
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. 
   
 • pharos.nl
  Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen en ondersteunt gemeenten met kennis over migranten en gezondheid.

Meer informatie

Q&A

 • Wet inburgering in vraag en antwoord
  Divosa verzamelt vragen rond de Wet inburgering 2021 en geeft daar samen met de VNG en het ministerie van SZW antwoord op. In deze Q&A vind je een overzicht van de vragen, ingedeeld op thema.

   

Hulpmiddelen

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering