Projecten

Dwars door domeinen

Bouwstenen voor integrale dienstverlening op maat

Het is cruciaal dat de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein toegankelijk en mensgericht is voor inwoners in kwetsbare posities. Want juist zij hebben behoefte aan laagdrempelige integrale ondersteuning. Helaas ervaren deze inwoners vaak complexe bureaucratische hindernissen.  

Vanwege versnipperde beleidsgebieden, wetgeving en hulpverlening, is het opzetten van effectieve hulp voor mensen met meerdere problemen een uitdaging. Daarbij moeten we rekening houden met lokale diversiteit, wat vraagt om praktische benaderingen waarbij leren en aanpassen centraal staan. Dit moet leiden tot een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties. En doeltreffende ondersteuning voor kwetsbare inwoners. 

Wat gaan we doen?

Binnen het programma Dwars door domeinen zoomen we in op vraagstukken rondom integrale dienstverlening. We richten vijf (hoofd)activiteiten in om samen te komen tot tastbare opbrengsten, zoals bouwstenen voor het adequater inrichten van organisaties en hun ketens in het kader van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. De verkregen inzichten en opbrengsten delen we landelijk.

De vijf activiteiten zijn:

  1. Lokale lerende praktijken
  2. Landelijke werkplaats
  3. Uitwisselingssessies
  4. Leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening
  5. Toolkit Dwars door domeinen

Dwars door domeinen is een samenwerking van Divosa en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het kan simpeler en het moet simpeler. We houden te veel vast aan onnodige bureaucratische complexiteit.

Lokale lerende praktijken

Binnen Dwars door domeinen zetten we lerende praktijken − op lokaal en landelijk niveau − op als systemen waarin de uitvoering samen met bestuur, management en beleid actief verkent wat werkt en wat beter kan. We streven hierbij naar structurele veranderingen om verkokerde dienstverlening te verminderen. De inzichten die we opdoen, leiden tot concrete aanbevelingen. We leggen deze onder andere neer in bouwstenen voor het inrichten van integrale dienstverlening op maat en signalen voor (landelijke) beleidsaanpassingen. 

Het centraal stellen van de inwoner en samenwerken over domeinen heen vereist inzet van alle betrokkenen. Een Divosa-procesbegeleider ondersteunt hierbij. 

In de lerende praktijken bouwen we voort op bestaande kennis en ervaring in het sociaal domein. We werken nauw samen met kennisinstituten, platforms en experts om aan de kennisbehoefte van de lerende praktijken te voldoen.

Lees meer over de lerende praktijken >

In de lerende praktijken ontdek je de knelpunten in jouw organisatie. Samen met collega's leg je ingesleten patronen bloot en kom je tot oplossingen.

Landelijke werkplaats

Naast de lokale lerende praktijken richten we binnen Dwars door domeinen een landelijke werkplaats in, waarin kennisinstituten, BZK, branche- en beroepsverenigingen en koplopers uit de zorg, onderwijs, veiligheid en werk & inkomen reflecteren op – en leren van – de inzichten uit de lokale lerende praktijken. De deelnemers aan de landelijke werkplaats vullen de inzichten uit de lerende praktijken aan met hun eigen kennis en denkkracht en verbinden deze aan landelijke veranderopgaven die betrekking hebben op de verbetering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Daarmee tillen we de inzichten uit de lerende praktijken uit de lokale context en vergroten we de impact, lokaal én landelijk.

Samenhang van activiteiten binnen het programma Dwars door domeinen

Uitwisseling van kennis, inspiratie en inzichten binnen het programma Dwars door domeinen

Uitwisselingssessies

De opbrengsten uit de lokale lerende praktijken delen we ieder kwartaal in online uitwisselingssessies Dwars door domeinen. Daarbij zijn alle gemeenten welkom. In de uitwisselingssessies bieden we medewerkers van gemeenten, van uitvoering tot beleid en van management tot bestuur, de mogelijkheid om inspiratie op te doen en te reflecteren op en leren van de inzichten uit de lerende praktijken. Zie de agenda op onze website voor datums, inhoud van de sessies en aanmelding. 

Lees meer over de uitwisselingssessies Dwars door domeinen >

Interesseformulier uitwisselingssessies

Wil je per e-mail op de hoogte worden gehouden van de datums en inhoud van de uitwisselingssessies? Laat dan je gegevens achter in het online interesseformulier. In het formulier kun je ook suggesties voor onderwerpen doorgeven.

Leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening

In het kader van het programma Dwars door domeinen ontwikkelde Divosa, in samenwerking met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht, de leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening. In de leerlijn reflecteren we op ethische vraagstukken waarmee professionals, management en bestuur in hun werk geconfronteerd worden. Daarnaast onderzoeken we welke factoren kunnen bijdragen aan het creëren van een organisatiecultuur die ruimte, vertrouwen en houvast biedt bij het omgaan met ethische kwesties binnen de dagelijkse praktijk. Je kan je nu aanmelden.

Lees meer over de leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening >

Aanmelden leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening

Hoe ga je samen met collega’s om met ethische knelpunten? Hoe kun je ethische reflectie en dialoog binnen jouw organisatie verankeren en bevorderen? Je leert het in de leerlijn Ethiek in publieke dienstverlening. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 juni. Ben je erbij?

Toolkit Dwars door domeinen

Op basis van al aanwezige kennis én inzichten die voortkomen uit de lerende praktijken, landelijke werkplaats, uitwisselingssessies en leerlijn Ethiek, stellen we een toolkit Dwars door domeinen samen. De toolkit is een gereedschapskist voor systematische beleidsontwikkeling die veranderen en innoveren vanuit de werkvloer ondersteunt. De toolkit  bevat (links naar) instrumenten, documenten en andere informatie die helpen bij de ontwikkeling van uitvoerbaar en meetbaar integraal beleid, passend bij de doelstellingen van de (lokale) organisatie, en altijd met het belang van de inwoner als uitgangspunt. In de loop van 2025 is de toolkit beschikbaar.

Dwars door domeinen op het Divosa Voorjaarscongres

Het Divosa Voorjaarscongres 2024 zet dwarse denkers en doeners in de schijnwerpers. Want we móéten dwars durven denken en doen als we de dienstverlening aan kwetsbare inwoners structureel willen verbeteren en het vertrouwen in overheden duurzaam willen herstellen. Het Divosa Voorjaarscongres: dwars! vindt plaats op 13 en 14 juni 2024 in Theater de Spiegel in Zwolle. Directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein kunnen deelnemen.

Meer informatie en aanmelden