Publicaties

Handreiking financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen en de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid van inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde statushouders. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en uitvoerend professionals van gemeenten en (lokale) organisaties die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van deze taakstelling. De handreiking bevat aandachtspunten en praktijkvoorbeelden voor het toepassen van het wettelijk beleidskader in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Laatste update: 28 februari 2024

Divosa heeft de eerder verschenen handreiking uit maart 2020 geactualiseerd naar aanleiding van een Kamerbrief van de minister van SZW uit april 2023. De minister maakt in deze brief duidelijk dat gemeenten vanaf april 2023, vooruitlopend op een aangekondigde wetsherziening, meer ruimte krijgen voor de inrichting van het financieel ontzorgen. Dat wil zeggen dat gemeenten zelf invulling kunnen geven aan de vorm van ontzorging en die kunnen afstemmen op de individuele situatie van de statushouder.

Het nieuwe tijdelijke beleidskader – de extra ruimte – vormt het startpunt van deze handreiking. Daaraan zijn inzichten en praktijkvoorbeelden toegevoegd die een beeld geven van de mogelijkheden om financieel ontzorgen en de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid vanuit beleid en uitvoering passend vorm te geven. Met medewerking van het ministerie van SZW en de VNG.

Inhoudsopgave

Contactpersoon

Mirjam Gietema

projectleider Robuuste rechtsbescherming en Inburgering