Inburgering

Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal kunnen leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen en gaat de regie op inburgering naar gemeenten. Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in 2021 van start. Divosa ondersteunt gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet met het project Inburgering.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

40 miljoen tot aan de nieuwe wet

De nieuwe Wet inburgering zal niet voor 1 januari 2021 in werking treden. Voor een groep mensen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Het gaat om de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen, hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gevraagd en gekregen. In het Bestuurlijk Overleg van 14 februari 2019 is onder andere afgesproken dat er zowel in 2019 als in 2020 20 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van deze inburgeraars. Met deze middelen kunnen gemeenten vooruitlopend op de nieuwe wet alvast activiteiten organiseren.

Lees meer in de: Bestuurlijke afspraken veranderopgave inburgering (Rijksoverheid, februari 2019)

Nieuwe ingangsdatum Wet inburgering

Vrijdag 22 februari 2019 liet minister Koolmees weten dat de nieuwe Wet inburgering niet voor 1 januari 2021 ingevoerd zal worden. Toen hij in de zomer van 2018 bekend maakte dat er een nieuwe Wet inburgering zou komen, sprak hij over een startdatum in juli 2020. Inmiddels is gebleken dat dit te ambitieus was.

Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering (Rijksoverheid, februari 2019)

Inburgeringsstelsel op de schop

In juli 2018 kondigde minister Koolmees aan dat het Nederlandse inburgeringsstelsel volledig op de schop gaat. In de Kamerbrief die de minister hierover aan de Tweede Kamer stuurde staat beschreven hoe het nieuwe stelsel eruit zal komen te zien.

Inburgering op de schop, nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en leenstelstel afgeschaft (SZW, juli 2018)

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland een goede start maken zodat zij snel volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten spelen hierin volgens Divosa een cruciale rol. Divosa pleitte daarom al in maart 2017 en december 2017 voor meer regie naar gemeenten. Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten daadwerkelijk die regie. Een goede zaak volgens Divosa, want dit geeft gemeenten de mogelijkheid om  statushouders geïntegreerde maatwerktrajecten aan te bieden samen met taalinstituten, onderwijsinstellingen, aanbieders van duale trajecten, werkgevers, vluchtelingenorganisaties en natuurlijk statushouders zelf.

Wat doet Divosa?

Vormgeven nieuwe inburgeringsstelsel

In 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met Divosa en andere partijen de basis gelegd voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook bij de uitwerking van de nieuwe wet is Divosa nauw betrokken. Divosa legt zich er op toe om ervaringen vanuit de praktijk van gemeenten in te brengen bij het uitwerken van de nieuwe wet. Die praktijkervaringen haalt Divosa op uit onder andere haar netwerk van regiocoördinatoren inburgering. Deze regiocoördinatoren werkten in 2016, 2017 en 2018 voor het Divosa project Screening en matching vergunninghouders waarmee zij werkten aan integratie en participatie van vergunninghouders vanaf dag één. Lees hier wat er is bereikt met het project Screening en matching vergunninghouders. Dezelfde regiocoördinatoren werken nu vanuit het project Inburgering waarmee zij naast deze taken de opdracht hebben om gemeenten te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe Wet inburgering.​

Project Inburgering

Regiocoördinatoren van Divosa zullen gemeenten ondersteunen en faciliteren bij het implementeren van de nieuwe wet. Eerder werkten dezelfde regiocoördinatoren vanuit het Divosa project Screening & matching vergunninghouders en hebben zij laten zien wat zij hierin kunnen betekenen voor gemeenten. Zij hebben inmiddels stevige kennis, ervaring en relevante netwerken ontwikkeld op het terrein van inburgering op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Dit maakt dat zij snel kunnen schakelen naar bovenregionale en landelijke initiatieven, en zij tegelijkertijd lokaal maatwerk kunnen bieden. Ze leggen verbindingen, brengen partijen bijeen, delen kennis en ervaringen, leggen knelpunten bloot en jagen vernieuwing aan. Het ministerie van SZW financiert de inzet van regiocoördinatoren tot en met 2021.

Contactgegevens regiocoördinatoren

 

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten en cijfers

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Handreikingen

Websites

  • Werkwijzervluchtelingen 
    Informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vind je informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Naar inhoudsopgave