Over Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Elke dag zetten de leden van Divosa en hun medewerkers zich in om mensen in staat te stellen actief aan de samenleving deel te nemen. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is.

Het werkterrein van Divosa-leden – het sociaal domein – ontwikkelt zich stormachtig. Divosa beweegt mee met deze ontwikkelingen. De vereniging komt tegemoet aan de vragen van haar leden om ook op deze nieuwe(re) terreinen lobby, kennis en netwerk te ontwikkelen.

Divosa-leden zoeken en vinden met elkaar manieren om hun missie waar te maken. Daarbij kunnen zij rekenen op de medewerkers van het verenigingsbureau. Samen vormen ze professionele netwerken, stimuleren ze de ontwikkeling en uitwisseling van kennis, organiseren ze bijeenkomsten voor medewerkers in het sociaal domein en publiceren ze vakliteratuur en onderzoeken. 

Vakmanschap en professionaliteit van de uitvoering en effectiviteit van de dienstverlening zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Samen met universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en partners in het sociaal domein zoeken we naar manieren om burgers nog beter van dienst te zijn. Daarnaast adviseert Divosa politici en bestuurders - gevraagd en ongevraagd - over verbeteringen van wet- en regelgeving en is gesprekspartner op bestuurlijk niveau. De voorzitter is hierin de belangrijkste spreekbuis en het gezicht van de vereniging.

De vereniging

Samen kennis ontwikkelen en uitwisselen met als doel mensen actief te laten deelnemen aan de samenleving is al sinds de oprichting van Divosa in 1934 wat leden bindt. Opgericht als de 'Vereeniging van Directeuren voor Sociale Arbeid' en daarna uitgegroeid tot dé organisatie voor directeuren van sociale diensten. Door de ontwikkelingen in het gemeentelijk domein veranderen de taken van Divosa-leden. En dus van Divosa. Daarom ontwikkelt Divosa zich steeds meer tot de vereniging van gemeentelijke directeuren in het bredere sociaal domein.

De vereniging bestaat uit een aantal verenigingsorganen:

Het werkveld

Samenwerking in het sociaal domein

De decentralisaties hebben grote invloed op de wijze waarop gemeenten hun zorg voor inwoners organiseren. Zowel binnen gemeenten als tussen gemeenten onderling. Maar ook extern met scholen, welzijnsorganisaties, zorginstanties en woningbouwverenigingen. Zo weten zij een uitgebreid vangnet te vormen voor kwetsbare mensen in hun gemeente.

Veel gemeenten kiezen ervoor om de dienstverlening aan inwoners - laagdrempelig en integraal – te organiseren in sociale teams. De gemeente vervult daarbij een spilfunctie. Schotten tussen werk, inkomen, jeugdhulp, onderwijs, welzijn en huisvesting verdwijnen. En wat ooit de sociale dienst heette, maakt steeds vaker en nadrukkelijker onderdeel uit van die sociale teams.

Deze gemeenten kiezen ervoor de band tussen Jeugdhulp, Wmo en Werk en Inkomen te versterken en regionale samenwerkingsverbanden te ontvlechten. Toch werkt nog ruim twee derde van de gemeenten samen op gebied van inkomensverstrekking en re-integratietaken in een regionale of intergemeentelijke sociale dienst.En steeds vaker fuseren sociale diensten met het sw-bedrijf.

Als vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, heeft Divosa goed zicht op de uitvoeringspraktijk van werk en inkomen, schulden en armoede, participatie, zorg en ondersteuning. Vanuit die rol ondersteunen we de ontwikkeling naar één sociaal domein, waarin de mens meer centraal komt te staan.

Lees verder over:

Effectiviteit en Vakmanschap

Divosa zet zich actief in om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Dat vraagt van professionals dat zij integraal werken en maatwerk kunnen leveren binnen wettelijke kaders van het sociaal domein. Door de hoge druk op taak, middelen en resultaat van gemeenten is een onderbouwd vakmanschap binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk. Methodisch werken, openstaan voor verandering en een leven lang leren zijn hierbij kernbegrippen.

Dat geldt niet alleen voor participatie, re-integratie naar werk en inkomensverstrekking maar ook waar deze terreinen overlappen met maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en onderwijs. Daarbij werkt de Divosa nauw samen met anderen. Met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, en met haar partners in het sociaal domein zoals BvK, SBCM, Cedris, VNG, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen Divosa hierbij.

Kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’

Effectievere dienstverlening is ook het doel van het meerjarig kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’. Daarin werkt Divosa - samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS – aan ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis. Kennis die bijdraagt aan de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in het bredere sociaal domein.

Divosa Benchmark: ‘Geloof jij dat het beter kan?’

Jezelf als organisatie continu verbeteren op basis van eigen resultaten en die van andere gemeenten. Om zo burgers effectiever en efficiënter van dienst te kunnen zijn. Dat is de belofte van de Divosa Benchmark.

De benchmark maakt voor meer dan 200 deelnemende gemeenten de waarde van hun inspanningen transparant. Dat helpt hen bij organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen.

Samen met de partners achter de benchmark, Stimulansz en BMC, ontwikkelt Divosa continu nieuwe modules. De benchmarks ‘Werk & Inkomen’ en ‘Armoede en Schulden’ zijn al beschikbaar. En er wordt hard gewerkt aan een module voor het sociaal domein. 

Lees verder over:

Participatiewet en re-integratie

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden (voorheen de WWB, voormalig Wajong en Wsw). Die bepaalt dat gemeenten beleidsmatig en financieel verantwoordelijk zijn voor mensen die op geen enkele andere wijze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze mensen krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. De hoogte van een uitkering is door de rijksoverheid bepaald en verschilt al naar gelang de leeftijd en de leefsituatie van de aanvrager. Uitgangspunt is dat de rijksoverheid gemeenten voldoende middelen verschaft om de uitkeringen te kunnen betalen.

Gemeenten ondersteunen mensen met en werkzoekenden zonder bijstandsuitkering die weer actief willen meedoen aan de samenleving. Vooral mensen met weinig of verouderde scholing en mensen met arbeidsbeperkingen vinden vaak moeilijk werk. Het beleid verschilt van gemeente tot gemeente, maar participatie en eigen verantwoordelijkheid staan overal centraal. De gemeente kan mensen ondersteunen met trainingen en instrumenten als loonkostensubsidie. En werkgevers en de overheid hebben zich er in het Sociaal Akkoord toe verplicht de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen.

Regionale samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en andere organisaties wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld met UWV en sociale partners in 35 arbeidsmarktregio’s waar afspraken worden gemaakt over arbeidsmarktbeleid. En in regionale sociale diensten die voor meerdere gemeenten taken uit de Participatiewet en regelmatig de Wmo uitvoeren.

Divosa ondersteunt leden door via de Programmaraad actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de arbeidsmarktregio’s. Leden van regionale diensten biedt Divosa een plek te bieden om samen oplossingen te vinden voor de veranderingen die op hen afkomen.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoede en schulden belemmeren actieve deelname aan de samenleving, leert onderzoek. Dat verklaart waarom veruit de meeste mensen die aankloppen bij sociale teams, kampen met schulden. Mensen die het hoofd niet boven water kunnen houden, kunnen bij gemeenten beroep doen op schuldhulpverlening.

Gemeenten bieden liever hulp vooraf: zij bieden hun inwoners budgetteringscursussen aan zodat zij hoge schulden kunnen voorkomen. En wie in Nederland een inkomen op of rond het minimum heeft, kan via de gemeente financiële ondersteuning krijgen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met een baan. Het beleid verschilt per gemeente. Vaak komen burgers met een laag inkomen ook in aanmerking voor ontheffingen en toeslagen voor huur- en zorgkosten. Voor deze groep zijn vroegsignalering en een integrale aanpak door sociale wijkteams van groot belang.

Lees verder over:

Kwetsbare burgers op een flexibele arbeidsmarkt

Kwetsbare burgers hebben vaak slechte kansen op de arbeidsmarkt, doen bovengemiddeld vaak een beroep op gemeentelijke voorzieningen en hebben veel zorgkosten. Als zij al werk vinden, dan is dat steeds vaker tijdelijk of parttime waardoor zij meerdere banen naast elkaar moeten vinden om rond te komen. Met extra faciliteiten ondersteunen gemeenten kwetsbare burgers in hun zoektocht naar een duurzame plek in de samenleving.

Integratie van vluchtelingen

Speciale aandacht hebben Divosa-leden voor vluchtelingen die zich permanent in Nederland mogen vestigen. De meesten moeten hun leven helemaal opnieuw opbouwen en kampen met problemen op meerdere terreinen. Zij moeten hun huis inrichten, de taal leren, worstelen met trauma’s of hebben kinderen die extra zorg nodig hebben. Tegelijkertijd zoeken ze werk en tot die tijd kunnen zij niet anders dan beroep doen op een bijstandsuitkering.

De integratie van vluchtelingen is de grote testcase voor de decentralisatie van taken aan gemeenten. Divosa overlegt met de rijksoverheid over verbeteringen in wet- en regelgeving en middelen waarmee leden de opvang effectief en efficiënt kunnen organiseren. En via Divosa wisselen leden onderling kennis en ervaring uit waardoor gemeenten de integratie van vluchtelingen kunnen bevorderen.

Lees verder over:

Samenwerkingspartners

Als samenwerking voor Divosa-leden noodzakelijk is, dan geldt dat ook voor Divosa zelf. Dat maakt het mogelijk om beschikbare kennis van andere organisaties actief te delen met leden. Bovendien maakt samenwerking op landelijk niveau het gemakkelijker om regionaal of lokaal niveau tot concrete afspraken te komen.

Divosa werkt daarom nauw samen met of neemt deel aan:

 • Programmaraad (samenwerkingsverband van VNG, UWV, Cedris en Divosa)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Cedris, branchevereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie
 • Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD)
 • Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK)
 • SBCM, A&O-fonds voor de sociale werkvoorziening
 • Locus, netwerkorganisatie voor ontwikkeling van duurzaam inclusief werkgeverschap
 • Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)
 • NVVK, brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
 • Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI)
 • MensCentraal, platform van gemeenten en welzijnsorganisatie gericht op ict-oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken
 • Movisie, landelijke kennisinstituut en adviesbureau welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken
 • Sociaal Werk Nederland, brancheorganisatie voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal werk.
 • Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein en partner in Divosa-benchmark
 • ZonMw, organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van kennis in de beroepspraktijk stimuleert
 • Platform 31, kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling
 • A+O Fonds Gemeenten, ondersteunt gemeenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid
 • Landelijke Cliëntenraad (LCR), overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden en gesprekspartner van de landelijke overheid.
 • BMC Onderzoek, onderzoekorganisatie gericht op kwaliteitsverbetering van publieke sector en partner in Divosa-benchmark
 • TNO kennisinstituut
 • Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
 • European Social Network (ESN)