Het bestuur van Divosa wordt geadviseerd door commissies. Deze leveren het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, vaak rond actuele en urgente zaken die spelen in de praktijk van Divosa-leden.

De commissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur en komen gemiddeld vijf tot zes keer per jaar bij elkaar.

Financiën

De commissie Financiën wil een strategisch kader geven aan de opvattingen over financiën die bij leden van Divosa leven. De commissie ondersteunt daarnaast de inhoudelijke programmalijnen bij financieringsvragen.

De commissie informeert en adviseert het bestuur van Divosa en bestaat uit managers in het sociaal domein. De commissie  wordt ondersteund door het platform Financiën. Dit platform bestaat uit financials van ruim twintig gemeenten en vertegenwoordigers van VNG en ROB. Het platform komt regelmatig bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken. Het platform fungeert daarbij onder andere als gesprekspartner voor de rijksoverheid als het gaat om financiën in het sociaal domein, met bijzondere aandacht voor de Participatiewet.

Handhaving

De commissie Handhaving wil een bijdrage leveren aan het verbeteren en borgen van handhaving als onderdeel van de dienstverlening in de keten van werk en inkomen omdat het draagvlak van de sociale zekerheid gebaat is bij goede naleving.

De commissie Handhaving informeert, initiëert en inspireert door:

 • onze visie uit te dragen, de dialoog aan te gaan en voornemens in uitvoering te vertalen;
 • actuele thema's voor het voetlicht te brengen;
 • best practices te promoten;
 • gemeentelijke initiatieven tot innovatie te steunen;
 • geregeld ons gezicht te laten zien.

De commissie adviseert (ook ongevraagd) over:

 • handhavingsbeleid;
 • de gevolgen van beleidskeuzen;
 • programmatisch Handhaven;
 • nieuwe projecten;
 • wetswijzigingen en nieuwe wetgeving.

De commissie Handhaving bestaat uit managers, beleidsmedewerkers van gemeentelijke sociale diensten, de ketenpartners (UWV Werkbedrijf, de SVB, de SIOD), de RCF's kenniscentra handhaving, het Landelijk Contact Sociale Recherche, de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk, Participatie en Arbeidsmarkt

De commissie Werk, Participatie en Arbeidsmarkt (WPA) richt zich op de korte- en langetermijnontwikkelingen rondom werk. De commissie houdt zich bezig met het vormen en aanscherpen van een visie op de basis van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van die visie kunnen specifieke thema’s of onderwerpen door Divosa worden geprioriteerd.

Daarnaast heeft de commissie een rol bij het adviseren van het bestuur en de vertegenwoordiger van de landelijke overleggremia op thema’s rondom werk, participatie en de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om zowel de inhoud als de strategie en tactiek. Voorbeelden van thema’s:

 •   continuüm zorg-werk;
 •   samenwerking met werkgevers(netwerken);
 •   inclusiviteit (inclusieve arbeidsmarkt);
 •   verbinding lokaal – regionaal – landelijk (speelt o.a. bij crisisdienstverlening)
 •   wetenschappelijke ontwikkelingen i.r.t. basis arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt