Het bestuur van Divosa bestaat uit betrokken leden die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken en daarnaast een actieve rol spelen bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt. Het bestuur wordt in ieder geval gevormd door een voorzitter, vicevoorzitter en een penningmeester.

De overige leden vertegenwoordigen de verschillende regio’s, waarbij ook gekeken wordt naar een gelijke verdeling over grotere en kleinere gemeenten en samenwerkende gemeenten. Daarnaast spelen persoonlijke kwaliteiten en een evenredige verdeling van inhoudelijke kennis van het bredere sociaal domein een belangrijke rol.

De bestuursleden worden op voordracht van een vertrouwenscommissie door de algemene ledenvergadering gekozen. De vicevoorzitter en de penningmeester worden vanuit het bestuur benoemd. 

De algemeen bestuursvergaderingen worden ook bijgewoond door de directeur van het verenigingsbureau en de directie-/bestuurssecretaris. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar. Uit haar midden kiest ze een dagelijks bestuur, dat ongeveer acht keer per jaar bij elkaar komt.

Bestuursleden

Het bestuur van Divosa bestaat uit 13 leden en een voorzitter.

Contactpersoon