Het Sociaal  Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport gepubliceerd waaruit naar voren komt hoe ingewikkeld het kan zijn om de juiste ondersteuning te krijgen in het sociaal domein. Het gaat om ervaringsverhalen van mensen die door een crisissituatie een dringende hulp- en zorgvraag hebben, maar onvoldoende, niet passende of te laat hulp hebben gekregen. 

De verhalen bevestigen dat gemeenten en hulpverleners de ernst en reikwijdte van hulpbehoeften niet altijd goed inschatten, dat de zelfredzaamheid van mensen wordt overschat en dat de drempels om hulp te vragen te hoog kunnen zijn.

Daarnaast blijkt dat het vertrouwen van mensen beschadigd kan raken als de gemeente of hulpverleners beloften niet nakomen. Het helpt ook niet als mensen telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen of bewijzen voor hun beperking moeten aandragen.

De belangrijkste constatering is dat de leefsituatie van mensen het uitgangspunt moet zijn bij ondersteuning. Hulpverleners moeten meer  rekening houden met de complexiteit van iemands levenssituatie. Wat in de verhalen steeds boven komt drijven, is de behoefte van inwoners om gezien, gehoord en geholpen te worden. 

Er komt nog een vervolgonderzoek waarin dieper zal worden ingegaan op het beleid en de uitvoeringspraktijk. De resultaten van dit nog lopende vervolgonderzoek verschijnen begin volgend jaar.

Wat vindt Divosa?

Divosa wil benadrukken dat er ook veel goed gaat in het sociaal domein. Wel bieden de kennis en inzichten uit dit kwalitatieve onderzoek en eerdere SCP-publicaties over het sociaal domein aanknopingspunten waarmee gemeenten, beleidsmakers en hulpverleners hun beleid en werkwijze in het sociaal domein kunnen verbeteren.

We onderschrijven dat de mens centraal moet staan, en dat vertrouwen de basis moet vormen van de hulpverlening, waarbij er overzicht moet zijn voor de cliënt. Verder onderstrepen we het belang van vakmanschap door de inzet van passende hulpverleners en de tijdige inzet hiervan.

Om een beter beeld te krijgen van deze 'gemiste kansen' heeft Divosa een enquête uitgezet onder haar leden naar het 'niet gebruik' van sociale voorzieningen, bestemd voor inwoners die hier recht op hebben.  

We gaan natuurlijk ook graag met onze leden in gesprek  over deze problematiek, waarover later meer. In bredere zin meepraten over de Toekomst van de sociaal domein kan op 21 september tijdens het Divosa Politiek Café.

Meer informatie

Contactpersoon