Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de algemene hulpmiddelen.

Praktijkvoorbeelden

Alle hulpmiddelen algemeen

 • Werken in de geest van
  Het online magazine 'Werken in de geest van' biedt gemeenten inspiratie en handvatten om in de geest van de nieuwe wet te gaan werken (ministerie van SZW, Divosa en de VNG, juli 2021)
   
 • Wet inburgering in vraag en antwoord
  Meestgestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Modelverordening inburgering 
  Om binnen de wettelijke kaders invulling te geven aan de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel, kunnen gemeenten gebruikmaken van deze modelverordening. In deze publicatie kun je de modelverordening downloaden en vind je per artikel een toelichting. (Divosa, juni 2022)
   
 • De nieuwe Wet inburgering: een introductie voor raadsleden 
  Biedt inzicht in taken en verantwoordelijkheden die voor gemeenten uit de wet voortvloeien, de keuzemogelijkheden bij het vormgeven van het inburgeringstraject en wat de rol van de gemeenteraad hierbij kan zijn. (VNG, februari 2021)
   
 • Regionale samenwerking 
  Welke kansen zijn er rond regionale samenwerking op bestuurlijk vlak? Met praktijkvoorbeelden (VNG)
   
 • Handreiking Integraal beleid voeren onder de nieuwe Wet inburgering 
  Hoe kun je integraal beleid vormgeven? Deze handreiking biedt informatie, inspiratie en suggesties voor wat passend kan zijn bij een gemeente. De handreiking bevat werkbladen met belangrijke vragen en een checklist op hoofdlijnen. (VNG, juni 2021)

Van 18- naar 18+

 • Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden 
  Deze handreiking vormt - naast informatie over de opvang eruit ziet - de basis voor de lokale samenwerkingsafspraken die tussen de betrokken partijen gemaakt moeten worden om de overgang van 18- naar 18+ en de Verlengde opvang zo goed mogelijk vorm te geven vanaf 2023. (VNG, december 2022)

Overgang van Wi2013 naar Wi2021

Documenten die te maken hebben met het verschil tussen de oude en de nieuwe Wet inburgering:  

Toezicht en handhaving

 • Wet inburgering in vraag en antwoord: toezicht en handhaving
  Meestgestelde vragen & antwoorden de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Informatiedocument Samenloop Wet inburgering 2021 en Participatiewet 
  Beschrijft kaders en ruimte die gemeenten hebben voor het organiseren van toezicht en handhaving bij de Wet Inburgering 2021 (WI2021). Bevat een schema met uitgangspunten voor de beantwoording van de vraag wanneer een gemeente handhaaft op grond van de WI2021 en wanneer op grond van de Participatiewet. (VNG, januari 2022)
   
 • Handreiking Naleving nieuwe Wet inburgering 
  In deze handreiking staat het wettelijk (handhavings)kader, de ruimte voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en inzichten en tips om spontane naleving van de inburgeringsverplichtingen te bevorderen. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij nalevingsvraagstukken in relatie tot inburgering. (VNG, aangepaste versie maart 2022)

Financiën

Uitvoering Wi2021