Publicaties

Wijzigingenoverzicht nieuwe Wet inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Het doel is, net als in de Wet inburgering 2013, dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving, het liefst via betaald werk. De belangrijkste wijziging in het inburgeringsstelsel dat geldt vanaf 2022 is dat gemeenten de regie hebben over de uitvoering. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 zijn in deze handreiking de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. De nadruk ligt op de (nieuwe) taken van gemeenten.

Gemeenten zijn in het inburgeringsstelsel dat geldt vanaf 2022 verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering, en specifieker voor:

  • de brede intake
  • het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
  • (het monitoren van) de voortgang van de inburgering
  • het inburgeringsaanbod, bestaande uit:
    • de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP): voor alle inburgeringsplichtigen
    • het participatieverklaringstraject (PVT): voor alle inburgeringsplichtigen
    • één van de leerroutes: voor asielstatushouders

Ook de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders en het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde asielstatushouders vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

LET OP: Deze handreiking is geschreven in december 2020. Waar gesproken wordt over het 'huidige stelsel' of de 'huidige wet' wordt de Wet inburgering 2013 bedoeld.

Inhoud

Contactpersoon