Publicaties

Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren

Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de overheid. Daarom zoeken ze eerst steun in hun netwerk en melden ze zich niet direct als dakloze bij de gemeente. Het gevolg is dat de problematiek na verloop van tijd vaak verergert. Schulden, stress, eenzaamheid, uitzichtloosheid en administratieve processen drijven deze jongeren steeds verder weg van een geregeld bestaan.

Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering. Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS wil het aantal dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar fors verminderen. Het gaat daarbij om jongeren die op dit moment dak- en thuisloos zijn én om nieuwe instroom. De tweede doelstelling is de uitvoeringspraktijk verbeteren, zodat deze jongeren de kans krijgen om zich op hun toekomst te richten en te werken aan een duurzame, stabiele leefsituatie.

De staatssecretarissen Blokhuis (VWS) en Van Ark (SZW) hebben aan Divosa subsidie verleend om gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van dakloosheid onder jongeren door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot maatwerk in de Participatiewet (PW). Deze handreiking gaat daarover en is bedoeld voor de projectleiders en uitvoerenden van de PW bij de 14 gemeenten die betrokken zijn bij het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

Contactpersoon