Werkgeversdienstverlening

Zonder werkgevers is er geen werk. Werkgevers zijn dan ook de belangrijkste partners om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het is daarbij noodzakelijk dat zij op een zo goed mogelijke manier ondersteund worden bij het vervullen van hun personeelsbehoeften.

Vanaf 1 januari 2015 is de uitvoering van dienstverlening op het gebied van werk en inkomen geregeld door een vernieuwd wettelijk kader. Daarvan zijn de Participatiewet, Wet SUWI en de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (Wet BQA) het wettelijk kader. De regelgeving over de regionale Werkbedrijven is met behulp van een algemene maatregel van bestuur sinds eind 2014 opgenomen in de SUWI-wetgeving.  

In de Wet SUWI is ten aanzien van werkgeversdienstverlening geregeld:

  • In de arbeidsmarktregio is één (digitaal) aanspreekpunt; het zgn. Werkgeversservicepunt, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise.
  • Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures (transparantie arbeidsmarkt).
  • UWV en gemeenten werken samen, de gestelde doelen worden uitgewerkt in een gezamenlijk marktbewerkingsplan.
  • In het regionaal Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over de dienstverlening aan werkgevers en eenduidige inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie, proefplaatsing, jobcoaching en werkplekaanpassingen, de no-riskpolis en beschut werk.

De Programmaraad (samenwerking van VNG, UWV, Divosa en Cedris) faciliteert waar mogelijk de arbeidsmarktregio’s met advies, kennisdeling en interactie, met daarbij het uitgangspunt dat het wel moet gebeuren door en in de regio’s zelf.

Het centraal stellen van werkgevers is cruciaal om de match tussen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zonder optimale dienstverlening aan werkgevers komt geen goede match tot stand. De regionale samenwerking en harmonisatie van werkgeversinstrumenten is daarbij van essentieel belang. Voor de arbeidsmarkt en het personeelsbeleid van werkgevers zijn gemeentegrenzen namelijk totaal niet van belang. Het samenwerken op regionaal niveau vereist goede onderlinge afstemming. In veel arbeidsmarktregio’s bestaat een strategische arbeidsmarktoverleg. De komst van de Participatiewet en de oprichting van regionale Werkbedrijven hebben een zichtbare impuls gegeven aan de regionale werkgeversdienstverlening.

Belangrijkste documenten

Wat vindt Divosa?

De inclusieve arbeidsmarkt is een ontschotte arbeidsmarkt, waarin mensen met beperkingen optimaal geïntegreerd participeren. De arbeidsmarkt moet opnieuw ontworpen worden, en wel voor “een breed gemiddelde”. De vraag naar en het aanbod van personeel manifesteert zich bij uitstek op regionaal niveau. Succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid benut kansen door aan te sluiten bij de vacatures in de regio. De komende jaren is er, met het toenemen van de krapte en het risico van mismatch op de arbeidsmarkt, een toenemend belang voor ketenpartners, bedrijfsleven en onderwijs om de handen ineen te slaan. Samenwerking in de regio draagt bij aan de oplossing van regionale knelpunten, en biedt tegelijkertijd reële kansen op betaald werk aan groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

De werkgever als klant is voor velen binnen de sociale zekerheid wel een paradigmashift. Tot voor kort werd de cliënt-werkzoekende gezien als de klant. De werkgever als vertrekpunt in de dienstverlening vraagt om andere competenties, kennis en vaardigheden en een andere instelling. Om te komen van plan tot realisatie zijn er in sommige regio’s al grote stappen gezet, maar in andere regio’s moet er soms nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld op het vlak van samenwerking, organisatie-ontwikkeling en ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties.

Wat doet Divosa?

Divosa participeert in de Programmaraad en voert samen met de VNG het meerjarenprogramma Vakmanschap uit. Daarnaast werkt Divosa samen met Locus.  Verder besteedt Divosa besteed aandacht aan werkgeversdienstverlening in haar publicaties en op de website. Ze organiseert regionale bijeenkomsten over het onderwerp en geeft werkgeversdienstverlening een prominente plek in haar congressen.

Thema’s gerelateerd aan werkgeversdienstverlening waar Divosa zich nu en ook de komende tijd mee bezig zal houden zijn de ontwikkelingen rond het denken in termen van 'de inclusieve arbeidsmarkt', Social Return en MVO en de implementatie van de Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Gerelateerde dossiers

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.