Het kabinet trekt voor de komende drie jaar € 37,5 miljoen uit om meer statushouders aan het werk te helpen. Dat schrijft minister Van Gennip (SZW) in een brief die ze afgelopen dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. De brief biedt een verdere uitwerking op de actielijnen uit het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk' en volgt op de Kamerbrief van 9 maart over dit plan.

Van het bedrag van € 37,5 miljoen gaat het grootste deel naar drie beleidsintensiveringen:

  1. regionale verbinders, die goede aanpakken voor statushouders binnen en tussen arbeidsmarktregio’s met elkaar moeten gaan vormgeven;
  2. proeven met startbanen voor statushouders die vallen onder de Wet inburgering 2021; en
  3. een subsidieregeling voor werkgevers, die het hen makkelijker moet maken statushouders aan te nemen.

Wat vindt Divosa?

De minister beoogt de arbeidsmarktsituatie van statushouders te verbeteren. Eventuele belemmeringen bij het behalen van dit doel dienen weggenomen te worden. Divosa deelt deze ambitie, zoals zij ook in haar reactie op de Kamerbrief in maart schreef. 

Heterogeniteit

Divosa roept de minister op om oog te blijven houden voor de heterogeniteit van de groep statushouders. In het uitwerken van beleid en het inzetten van de genoemde beleidsintensiveringen is het noodzakelijk niet alleen te kijken naar de verdeling in de zogeheten ‘oude- en nieuwewetters’, maar vooral in te spelen op wat statushouders binnen de situatie waarin zij zich bevinden daadwerkelijk kunnen. Alleen dan kan er daadwerkelijk vanuit de bijstand naar duurzaam werk worden begeleid, zonder dat iemand langdurig in een uitkeringssituatie terechtkomt.

Beleidsintensiveringen

Divosa volgt de ontwikkelingen op de nieuwe proeven op startbanen en stelt zich ten doel de werkzame elementen en geleerde lessen van deze aanpakken actief te delen met haar leden. Werk moet integratie versterken.

Over de effectieve invulling van de rol van de regionale verbinder en met name over de verdere ontwikkeling van de landelijke netwerkgedachte, denkt Divosa graag met SZW mee. Omdat het werkgebied van de verbinder zowel de oude als nieuwe statushouders betreft en zich daarmee tot verschillende wetten te verhouden heeft, moedigt Divosa de betrokken departementen aan met een gedeeld perspectief en beleid naar buiten te treden.

In de brief wordt de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering aangehaald bij het benoemen van de stijging van het aantal werkende statushouders. ‘Deze positieve ontwikkelingen ontslaan ons niet van de gezamenlijke opgave om de arbeidsmarktpositie van statushouders sterk te verbeteren’, schrijft de minister. Dit onderschrijft Divosa: iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij is het van groot belang dat ook werkgevers hun rol pakken.

Contactpersoon