De ‘Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ heeft tot doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen. Hier vind je veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is het doel van de subsidieregeling voor IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep?

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid die onder behandeling zijn of begeleiding krijgen van een ggz-instelling en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen voor hun re-integratie, door de inzet van de IPS-re-integratiebegeleiding.

Hoeveel subsidie is er in totaal beschikbaar?

Er is een subsidiebedrag van 21,5 miljoen toegezegd waarvan het Rijk de helft betaalt en de andere helft door de gemeenten dmv een collectieve uitname uit het Gemeentefonds. In de huidige situatie geldt de regeling van 1 maart tot en met 31 december 2023. In de voorjaarsbegroting van 2023 wordt opnieuw gekeken naar financiering van deze subsidieregeling voor de resterende dekking van de toegezegde 10,75 miljoen van het Rijk waarmee de looptijd van de regeling ook wordt uitgebreid voor 2024. 

Wat verstaan we onder de gemeentelijke doelgroep?

Mensen die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering krijgen vanuit de Participatiewet.

Wie komen voor deze regeling in aanmerking?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid die in behandeling zijn of begeleid worden door een ggz-instelling en die voor hun re-integratie onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. Maar ook niet-uitkeringsgerechtigden (zogenaamde nuggers) die behandeling of begeleiding krijgen van een ggz-instelling, kunnen met hun behandelaar bespreken welke typen van re-integratiebegleiding geschikt zijn. Indien een ggz-cliënt voldoende gemotiveerd is om een IPS-traject aan te gaan, kan een aanvraag worden gedaan.

Is IPS ook beschikbaar voor werkenden die dreigen uit te vallen van hun werk? Vallen deze mensen onder de doelgroep UWV of de gemeentelijke doelgroep?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Mensen met een dienstverband die dreigen uit te vallen, kloppen aan bij hun werkgever of bij UWV. Werkenden die dreigen uit te vallen, vallen dus buiten deze subsidieregeling. Hoewel in de UWV-voorwaarden staat dat er geen sprake mag zijn van een dienstverband, geldt dat niet voor mensen met een beperkt dienstverband tot zes uur per week.

Voor welke termijn geldt deze subsidieregeling?

De Subsidieregeling van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep treedt in werking op 1 maart 2023 en duurt vooralsnog tot en met 31 december 2023. Aanvragen voor trajecten die in 2022 zijn gestart en aanvragen die in 2023 van start gaan kunnen worden ingediend voor financiering vanuit het subsidiebudget zolang er subsidie beschikbaar is.  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij UWV behandeld. Bij de aanvraag wordt het totale bedrag voor een 2- of 3-jarig traject gereserveerd.

Over het IPS-traject

Hoe lang duurt een IPS-traject?

Voor ggz-cliënten met een common mental disorder (CMD) kan een tweejarig IPS-traject worden aangevraagd. Voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) kan een driejarig IPS-traject worden aangevraagd. Kortere trajecten zijn niet mogelijk.

Wie bepaalt of een ggz-cliënt een CMD- of EPA-aandoening heeft?

De ggz-instelling beoordeelt iemands psychische aandoening en doet de aanvraag voor een tweejarig of driejarig IPS-traject bij de gemeente waar de cliënt als inwoner staat ingeschreven.

Wat gebeurt er als cliënt tijdens het assessment tot de beslissing komt een opleiding te gaan volgen?

Als een cliënt kiest voor een BBL-traject (een dag opleiding en vier dagen werken), dan kan dat met IPS-begeleiding. Als iemand kiest om een reguliere opleiding te volgen en niet te gaan werken, dan wordt de IPS-begeleiding gestaakt. IPS is gericht op toeleiding naar werk, niet naar een opleiding.

Wat als IPS een te zwaar middel is voor een ggz-cliënt om in te zetten?

Dan geen IPS-aanvraag doen, maar voor een andere begeleidingsmethode kiezen, zoals Werk als beste Zorg of jobcoaching.

Gaat deze regeling alleen over het IPS-traject zelf, of ook over de oriëntatiefase voor IPS?

Deze regeling gaat alleen over het IPS-traject, niet over de oriënterende fase voorafgaand aan het IPS-traject. Voor EPA-cliënten vergoedt de zorgverzekeraar deze oriënterende gesprekken. Voor de CMD-doelgroep worden deze oriënterende gesprekken niet door de zorgverzekeraar betaald. In gesprekken met cliënten onderzoeken de ggz-instelling en de cliënt samen of er voldoende motivatie is om aan het werk gaan. Op basis van deze gesprekken wordt besloten om al dan niet een IPS-traject aan te vragen.

Hoe wordt er binnen de subsidieregeling omgegaan met het tijdelijk on hold willen zetten van een IPS-traject? 

Ggz-instelling en gemeente kunnen gezamenlijk een inschatting maken of de IPS-begeleiding doorloopt of stopt. In principe is ziekte geen reden om te stoppen.

Vragen over betrokken partijen

Wat is de rol van UWV?

UWV heeft voor deze regeling de rol van kassier. UWV plaatst inkooporders bij ggz-instellingen, na een positief besluit van de gemeente hierover voor een inwoner uit haar gemeente. UWV informeert maandelijks over hoeveel IPS-trajecten er zijn ingezet en hoeveel subsidiebudget nog beschikbaar is.

Wat is de afhandelingstermijn van aanvraag door ggz tot toekenning door UWV?

In de regeling wordt een afhandelingstermijn van zes weken genoemd vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend bij UWV om toekenning van de subsidieverlening te realiseren. In de praktijk kan dat ook sneller gaan. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen dat bij UWV wordt ingediend in een bepaalde periode. De verwachting is dat er vanaf de inwerkingtreding van de subsidieregeling veel aanvragen zullen worden gedaan.

Wat is de rol van de gemeente met betrekking tot deze regeling?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Zij hebben de regie over de administratie en uitvoering van het traject. De gemeente kijkt of de aanvraag van de ggz-instelling voldoet aan de voorwaarden. Hierbij beoordeelt de gemeente of er weigeringsgronden aanwezig zijn. Als de gemeente akkoord gaat, dan betekent dit dat aan de voorwaarden voor de subsidie van het IPS-traject is voldaan. Hierna doet de gemeente de subsidieaanvraag bij UWV.

Met betrekking tot het nemen van besluiten moeten gemeenten de mandatering en ondermandatering regelen. Zie de handreiking van de VNG hierover. Dit is bekend terrein voor gemeenten. Ook moeten gemeenten een centrale persoon aanwijzen binnen de gemeente of uitvoeringsorganisatie voor contacten met UWV en ggz.

Wanneer moet je de mandatering regelen?

Mandatering en ondermandatering moet voorafgaand aan de start van de IPS-regeling door gemeenten worden geregeld. Mandatering en ondermandatering is meestal al geregeld bij gemeenten voor andere regelingen vanuit de Participatiewet of de WMO. Dezelfde afspraken zijn nodig om de aanvragen vanuit deze subsidieregeling te organiseren.

Hoe mandatering en ondermandatering georganiseerd moet worden, kan verschillen per gemeente of regionale uitvoeringsorganisatie. Op de website van VNG staat een handreiking over het regelen van mandatering en ondermandatering. Zie de handreiking. 

Wat zijn de weigeringsgronden van gemeenten?

De kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden van de regeling, dwz ggz-behandeling/-begeleiding krijgen en ingeschreven staan bij een gemeente. Die gemeente is verantwoordelijk voor de (re-)integratie van deze ggz-cliënt. De gemeente geeft haar akkoord op het subsidieverzoek voor de aangevraagde subsidiëring van het IPS-traject. Zodra het subsidieplafond is bereikt, kan een gemeente besluiten geen IPS-trajecten meer te financieren (weigeringsgrond). Eventueel kan de gemeente een ander (goedkoper) re-integratietraject aanbieden of de financiering van een IPS-traject zelf bekostigen.

Gemeente en ggz-instelling bepalen samen of een IPS-traject het best passende re-integratietraject is voor een kandidaat. Een kandidaat moet voldoende gemotiveerd zijn om voor IPS in aanmerking te komen. Niet elke cliënt heeft IPS begeleiding nodig en kan ook worden geholpen met andere vormen van re-integratiebegeleiding, zoals jobcoaching of Werk als beste Zorg.

Kunnen gemeenten een IPS-aanvraag weigeren, omdat een eigen voorziening vanuit de Participatiewet passender is?

Voorafgaand aan het aanvragen van een IPS-traject, overleggen ggz-instelling en gemeente over de doelmatigheid ervan. Het gaat om maatwerk voor de cliënt. Vraag dus alleen een IPS-traject aan als het de best passende oplossing is voor de kandidaat volgens de ggz-instelling.  

Is er een mogelijkheid dat een gemeente de aanvraag doet, als die van mening is dat een IPS traject wenselijk is en de cliënt daar interesse in heeft, maar de ggz-instelling de cliënt hierover nog niet heeft kunnen spreken?

Cliënt en ggz-behandelaar onderzoeken samen of iemand voldoende gemotiveerd is om aan een IPS-traject te beginnen. De gemeente kan niet zonder tussenkomst van een ggz-instelling een aanvraag starten.

De gemeente moet de subsidieaanvraag en -verlening vaststellen. Zijn daar voorbeeldbeschikkingen voor?

Het goedgekeurde aanvraagformulier geldt als de beschikking.

Krijgen gemeenten bij een stopbericht ook advies over vervolgstappen voor de cliënt?

Nee, deze regeling gaat over gesubsidieerde financiering van IPS-trajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die behandeling of begeleiding krijgen van een ggz-instelling.

Moeten gemeenten een overeenkomst hebben met een gecertificeerde ggz-instelling?

Nee, de ggz-instelling moet gecontracteerd zijn door UWV en IPS-gecertificeerd zijn.

Wat is, naast het aanvragen van het IPS-traject, de rol van de ggz-instelling?

De ggz-instelling voert het IPS-traject uit en is verplicht om jaarlijks te rapporteren over resultaten van de lopende IPS-trajecten. Deze resultaten worden ook meegenomen in de Monitor Hoofdzaak}Werk. Het is belangrijk om het aantal trajecten goed te documenteren. Tussentijdse beëindigingen moeten direct worden gemeld aan de gemeente door middel van een stopbericht.

Wat zijn de voorwaarden om als instelling gecontracteerd te zijn bij het UWV?

Een ggz-instelling moet gecertificeerd zijn om een IPS-traject te kunnen uitvoeren. Kenniscentrum Phrenos is de organisatie waar ggz-instellingen certificering kunnen regelen. Dat vraagt om opleiding van IPS-coaches en het aanvragen van IPS-certificering. Zie hiervoor de website van Phrenos. UWV contracteert alleen IPS-gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van IPS-trajecten.

Kunnen kleinere ggz-instellingen ook aanvragen doen?

In principe kunnen alleen door UWV gecontracteerde ggz-instellingen die IPS-gecertificeerd zijn, een aanvraag indienen. Kleine ggz-instellingen kunnen ook zelf IPS uitvoeren door de methodiek te implementeren, of een samenwerking aan te gaan met een (grotere) ggz-instelling die gecontracteerd is door UWV én waarbij de IPS-trajectbegeleider van deze instelling de begeleiding doet. Dit kan vanuit onderaannemerschap worden georganiseerd. Zie ook de website van Phrenos. 

Kan een praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk ook een aanvraag indienen? (valt onder de Zorgverzekeringswet)

Nee, dat kan niet. Alleen IPS-gecertificeerde ggz-instellingen die door UWV zijn gecontracteerd, kunnen via de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven, een aanvraag indienen.

Vragen over het werkproces

Is er standaard een voortgangsrapportage vanuit de ggz naar de gemeente?

Ggz en gemeenten bepalen onderling hoe ze over de voortgang van IPS-trajecten willen rapporteren. Wanneer een cliënt stopt met het IPS-traject, moet dit direct worden doorgegeven aan de gemeente en moet facturatie in het volgende jaar worden gestopt. Ggz-instellingen rapporteren jaarlijks over de voortgang van de trajecten in de Monitor Hoofdzaak}Werk.

UWV controleert pas in stap 4 van het werkproces of er budget beschikbaar is. Is het mogelijk om al bij stap 1 budget te reserveren?

Nee, eerst moet de aanvraag worden gestart. Pas na goedkeuring van de aanvraag door een gemeente, wordt de aanvraag bij UWV ingediend.

Wat als het traject langere tijd (3 maanden of langer) vertraging oploopt door ziekte?

Ggz-instelling en gemeente kunnen gezamenlijk een inschatting maken of de IPS-begeleiding doorloopt of stopt. In principe is ziekte geen reden om te stoppen met een IPS-traject.

Wat als iemand tussentijds verhuist naar een andere gemeente?

Dan kan het IPS-traject blijven doorlopen.

Kan het aanvraagformulier digitaal worden ondertekend, of moet de cliënt een geprinte versie van het formulier fysiek ondertekenen?

Divosa raadt aan het aanvraagformulier ⎼dat een digitaal invulbare pdf is⎼, digitaal te ondertekenen. Dat kan door de naam van de cliënt voluit bij de ondertekening te plaatsen of door de handtekening van cliënt in te scannen. Door het digitaal ingevulde formulier op te slaan als pdf per deel, blijft het ook voor de volgende partij in het proces digitaal invulbaar. 

Het proces van invullen en opslaan van het aanvraagformulier gaat als volgt: een ggz-behandelaar vult het eerste deel (pagina 1 en 2) van het aanvraagformulier in, ondertekent dat digitaal en slaat het formulier als pdf op onder naam van de cliënt. Vervolgens verstuurt de ggz-behandelaar het ingevulde formulier voor deze specifieke cliënt door naar de gemeente/uitvoeringsorganisatie. De gemeentefunctionaris vult het ingevulde formulier dat op naam van cliënt staat, aan met het BSN van de cliënt, ondertekent het dan weer digitaal en slaat het opnieuw op als ingevuld formulier op naam van cliënt. Vervolgens stuurt de gemeente/uitvoeringsorganisatie alleen pagina's 3 en 4 van het ingevulde aanvraagformulier (via Zivver) op naar UWV, die op haar beurt laat weten of er subsidie beschikbaar is. De gemeente vult vervolgens de laatste pagina van het formulier in en slaat het volledig ingevulde formulier op naam van de cliënt op als beschikking. Dan informeert zij de ggz-instelling dat UWV een order gaat plaatsen en dat de ggz-instelling kan gaan factureren bij UWV. De gemeente/uitvoeringsorganisatie stuurt eventueel alleen pagina 5 van het ingevulde aanvraagformulier naar de ggz-instelling om toestemming voor de facturering aan UWV (van het IPS-traject) te bevestigen. Omdat op pagina 5 de naam van de cliënt staat ingevuld (namelijk door de ggz-behandelaar die pagina 1 en 2 heeft ingevuld en daarmee dezelfde gegevens ook op pagina 3, 4 en 5 werden vooringevuld), kan deze pagina eenvoudig worden samengevoegd met de initiële aanvraag door de ggz-instelling.

Als gemeenten geen Zivver hebben, kunnen zij dan wel via e-mail communiceren met UWV?

Ja dat kan. Gemeenten die geen Zivver hebben, kunnen een e-mailbericht naar de mailbox ipsgemeenten@uwv.nl sturen met daarin het verzoek om een beveiligd bericht via Zivver te willen sturen. UWV stuurt dan een beveiligd bericht retour waarop de gemeente kan antwoorden via een reply op het e-mailbericht met het aanvraagformulier, dat dan via Zivver wordt verstuurd. Gemeenten die wel over Zivver beschikken, kunnen deze stap overslaan wanneer zij een ingevuld aanvraagformulier voor subsidiëring van een IPS-traject voor een cliënt naar UWV sturen. Gemeenten die wel over Zivver beschikken kunnen deze omweg overslaan wanneer zij een ingevuld aanvraagformulier voor subsidiëring van een IPS-traject voor een cliënt naar UWV sturen. 

Zodra een e-mailadres van een gemeente deze Zivver-sleutel eenmaal heeft ontvangen, kan elk volgend aanvraagformulier als antwoord op de eerder ontvangen Zivver-mail worden ingediend. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een ander e-mailadres, moet er eerst weer een onbeveiligd e-mailbericht naar UWV worden gestuurd met het verzoek om een beveiligd Zivverbericht te mogen ontvangen voor het toesturen van een aanvraagformulier via Zivver. 

Vragen over financiën

Hoe is de verdeling van het budget? De helft wordt toch door het Rijk betaald en de andere helft door de gemeente?

Rijk en gemeenten betalen samen voor deze subsidieregeling. Hiervoor is een collectieve uitname uit het Gemeentefonds gedaan. Er is dus geen aanvullende financiering vanuit de gemeente nodig. Ingediende aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld waardoor het beschikbare budget niet gelijkmatig wordt verdeeld over de arbeidsmarktregio’s. Al in 2022 gestarte IPS-trajecten hebben geen voorrang op trajecten die starten in 2023 en daarna.

Wat gebeurt er als het subsidiebudget op is?

UWV houdt toezicht op de beschikbaarheid van de subsidieregeling. Zodra het subsidieplafond in zicht komt, koppelt UWV dat terug aan de gemeenten. De huidige subsidieregeling die per 1 maart is gestart duurt tot en met 31 december 2023. Voor 2024 wordt nieuw subsidiebudget verwacht.  

Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling. Komt er na 2024 nog geld beschikbaar?

Vooralsnog niet, maar er zijn wel gesprekken met het Rijk over de langere termijn. Eerst kijkt het Rijk of er van deze subsidieregeling gebruikgemaakt gaat worden en wat de resultaten zijn van de ingezette IPS-trajecten.

Als je eind 2023 een IPS-traject aanvraagt, kun je dan alleen in 2023 en 2024 factureren of ook nog in 2025?

Vooralsnog geldt de subsidieregeling van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023 en zolang er subsidiegeld beschikbaar is. Bij de aanvraag wordt het totale bedrag van het aangevraagde IPS-traject (voor twee of drie jaar) gereserveerd. Facturering vindt jaarlijks plaats.

Kunnen in 2022 gestarte aanvragen voor IPS-trajecten met terugwerkende kracht worden ingediend voor subsidiering vanuit deze regeling?

Ja dat kan. De vraag is wel of dit handig is vanwege de administratieve rompslomp ervan bij de gemeenten. We moeten voorkomen dat ggz-instellingen dubbel betaald worden. In 2022 gestarte aanvragen hebben geen voorrang op aanvragen voor trajecten die in 2023 van start gaan. Toekenning van de subsidie gaat om volgorde van binnenkomst bij UWV.

Kunnen trajecten die zijn gestart in 2022, als eerste ingediend worden voor subsidie?

De in 2022 gestarte IPS-trajecten hebben geen voorrang op aanvragen van trajecten die in 2023 van start gaan. Toekenning van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvragen bij UWV.

Kun je voor de CMD-doelgroep ook de eerste acht gesprekken declareren bij de zorgverzekeraar?

Nee, dit kan niet. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de eerste acht gesprekken voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Wat betekent het voor de client als afgesproken wordt dat er IPS ingezet gaat worden, en er blijkt geen budget meer te zijn?

Als er geen subsidiebudget meer beschikbaar is vanuit deze regeling, dan kan er geen subsidie worden verleend. Maar het traject kan alsnog doorgaan op kosten van de gemeente. Er is 21 miljoen beschikbaar en zodra dit bedrag op dreigt te raken, gaan we opnieuw in gesprek met SZW.

Wanneer een deel van een IPS-traject al betaald is door de gemeente, is het dan mogelijk om nu enkel voor het vervolg van dit traject de subsidie aan te vragen en het eerste deel voor kosten van de gemeente te laten? 

Nee, dit kan niet. Als de gemeente het traject met terugwerkende kracht wil indienen, dan kunnen trajecten die in 2022 zijn ingezet, wel worden ingediend. De eerdere factuur zal dan gecrediteerd moeten worden.

Overige vragen

Wat is het verschil tussen de begeleiding vanuit de gemeente voor mensen met een psychische aandoening die een indicatie hebben en een IPS-traject?

Zie voor een complete beschrijving van de IPS-methodiek: www.werkenmetips.nl. Naast IPS zijn er ook andere vormen van begeleiding, maar die worden niet vanuit deze subsidieregeling vergoed.

Als het traject is afgelopen en de cliënt dreigt het werk te verliezen, zijn er dan nog mogelijkheden?

Dat is aan de ggz-instelling en gemeente of eventueel de werkgever om te bepalen. In principe houdt de financiering van het IPS-traject op na twee of drie jaar.

Moet een nugger ingeschreven zijn bij UWV?

Iemand die niet uitkeringsgerechtigd is, staat niet ingeschreven bij UWV. Deze persoon woont wel in een gemeente die hem eventueel kan begeleiden bij zijn re-integratie. Om in aanmerking te komen voor een IPS-traject moet hij wel behandeling of begeleiding krijgen van een ggz-instelling.

Is een Instelling voor Beschermd wonen (RIBW) een ggz-instelling?

Regionale instellingen voor Beschermd wonen (RIBW-en) hebben vaak een toelating voor geestelijke gezondheidszorg, op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen. Deze toelating is verplicht voor de uitvoering van de WLZ (Wet langdurige zorg).

Kunnen RIBW-en ook IPS uitvoeren?

Ja dit kan. RIBW-en hebben in de meeste gevallen een toelating als instelling voor geestelijke gezondheidszorg. IPS kan worden ingezet door ggz-instellingen die behandeling en/of begeleiding bieden. Hier vallen ook RIBW-en onder. Voor de uitvoering van IPS-trajecten is het nodig dat er een IPS-implementatietraject is doorlopen (meer informatie: website kenniscentrum Phrenos) en de instelling door UWV is gecontracteerd. In Nederland zijn er inmiddels acht RIBW-en die IPS hebben geïmplementeerd en een contract hebben bij UWV voor het uitvoeren van IPS-trajecten.

Is er een resultaatverplichting verbonden aan de inzet van IPS-trajecten?

Nee, maar wel een inspanningsverplichting voor ggz-instellingen. We hopen op een positief resultaat, maar gemeenten of ggz-instellingen krijgen geen geld terug als iemand geen geschikt werk vindt, of zijn baan niet weet te behouden.

Hoe gaan we om met het huidige tekort aan behandelaren?

Kandidaten die in aanmerking komen voor IPS-begeleiding staan op wachtlijsten, maar zijn in beeld bij gemeenten en IPS-coaches. Particuliere behandelaren kunnen een oplossing zijn, maar zijn niet ggz-erkend. Dit kan eventueel worden opgelost met onderaanneming. Het aantal IPS-begeleiders zal de komende tijd worden uitgebreid.

De tekst van het aanvraagformulier is te complex voor minder taalvaardige mensen. Moet een cliënt de tekst van het aanvraagformulier kunnen begrijpen?

Cliënten vullen niet zelf het aanvraagformulier in, dat doet de ggz-instelling namens en samen met hen. De cliënt moet het formulier wel digitaal ondertekenen om zijn goedkeuring te geven voor de aanvraag van het IPS-traject en het delen van zijn persoonlijke gegevens met UWV. Het formulier is bedoeld voor de administratie van een gemeente en ggz-instelling.

Moet een gemeente voor de uitvoering van de IPS-regeling een verwerkersovereenkomst opstellen? In de regeling staat dat dit niet hoeft maar klopt dat wel?

De regeling bevat een ‘verwerkers’ bijlage die in de plaats komt van de gebruikelijke verwerkersovereenkomst. Deze is nodig omdat de minister SZW de verwerkingsverantwoordelijke is en de Colleges van B&W zijn de verwerkers. De colleges voeren geen verwerkingen namens ggz of UWV uit dus met deze organisatie hoeven geen verwerkersovereenkomsten te worden gesloten.

Klopt het dat ook een uitvoeringsorganisatie akkoord kan geven namens gemeenten voor een IPS-traject?

Er is een tijdelijke workaround gemaakt voor gemeentelijke uitvoeringsorganisaties om aanvragen voor een IPS-traject vanuit deze subsidieregeling.

Wat zijn de verschillen tussen het inkoopkader UWV en de subsidieregeling van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep?

Het inkoopkader UWV is bedoeld voor mensen met een UWV-uitkering. De subsidieregeling van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is er voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van hun inwoners met een psychische kwetsbaarheid. In deze IPS-subsidieregeling zijn gemeenten het centrale schakelpunt voor de uitvoering van de regeling. UWV is in de regeling alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van de order bij de ggz-instelling die een aanvraag voor een cliënt heeft gedaan. Zonder order van UWV kan de ggz-instelling niet factureren. Bestelproces en facturering zijn hetzelfde. Ggz-instellingen hebben een addendum gekregen met daarin de relevante details. Een ander verschil is dat er voor deze regeling voor de gemeentelijke doelgroep geen rapportages aan UWV hoeven te worden gestuurd maar wordt er gerapporteerd naar de gemeente.