Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In de zomer van 2022 presenteerde het kabinet een programma om vanuit verschillende ministeries samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in twintig gebieden en 19 steden te verbeteren. Het gaat daarbij om gebieden waar problemen zoals werkloosheid, armoede, criminaliteit en ondermijning zich opstapelen. Wat betreft ondermijning sluit het programma aan bij het eerder ingezette ‘Brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’ (BOTOC) vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Looptijd

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid kent een looptijd van vijftien tot twintig jaar en heeft veel aandacht voor het toekomstperspectief van jongeren. Het stimuleren van scholing en betaald werk moet voorkomen dat jongeren bezwijken voor de verleidingen van het snelle geld in de georganiseerde criminaliteit. In totaal trekt het kabinet daar 82 miljoen euro voor uit.

Actielijnen

Het programma kent vier actielijnen:

  • Zorgen voor een integrale aanpak met regie en een solide juridische aanpak.
  • Het verbeteren van slechte woningen en zorgen voor meer gemengde wijken.
  • Zorgen dat meer bewoners kunnen meedoen in de samenleving.
  • Investeren in preventie jeugdcriminaliteit en weerbaarheid.

Vanuit de vierde actielijn zet het kabinet in op het versterken van professionals in het sociaal domein. Gemeenten kregen de mogelijkheid om binnen dat kader een plan van aanpak in te dienen om lokaal ondermijning tegen te gaan. De Divosa-training op maat voor frontlijnprofessionals sluit hier op aan.