Vraag en antwoord gezinsmigranten

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie bij de inburgering van nieuwkomers. Het doel van de wet is om hen zo snel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij deze taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Om klantmanagers zo goed mogelijk op weg te helpen, is er een lijst gemaakt van veel gestelde vragen van gezinsmigranten en de antwoorden hierop.

Mis je nog een vraag? Stuur dan een mail naar inburgering@divosa.nl.

Meer weten?

1 Algemeen, de Wet inburgering 2021 en Wet inburgering 2013

1. Waarom moet ik inburgeren? Ik heb toch al een inburgeringsexamen gedaan in het buitenland?

U heeft het basisexamen inburgering buitenland gedaan. Dat examen is op een lager niveau dan het inburgeringsexamen in Nederland. Daarom moet u ook hier inburgeren.

2. Hoe weet ik of ik onder de nieuwe Wet inburgering val?

Hoofdregel is dat de nieuwe wet (Wi2021) geldt voor iedereen die op of na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig wordt. De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. Is die datum voor 1 januari 2022, dan valt u onder de oude wet. Is dat op of na 1 januari 2022, dan valt u onder de nieuwe wet. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg hiervoor de wet of informeer bij de desbetreffende instantie.

3. Ik wil scheiden van mijn man. Mag ik dan wel in Nederland blijven inburgeren?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en verblijfsvergunning. Hiervoor kunt u contact opnemen met de IND.

4. Is er informatie beschikbaar in andere talen dan het Nederlands?

Er is in ieder geval een animatie die stap voor stap laat zien hoe u gaat inburgeren. Deze is beschikbaar in negen talen. Meer informatie over de animatie staat op divosa.nl.

2 Vereisten voor naturalisatie

1. Ik ben bezig met inburgeren. Ik wil het Nederlanderschap of een sterker verblijfsrecht aanvragen. Moet ik hiervoor aan andere voorwaarden voldoen, zoals een hoger taalniveau?

Op dit moment verandert er niks. Alle voorwaarden voor sterker verblijfsrecht en het Nederlanderschap blijven gelijk voor mensen die nu al inburgeringsplichtig zijn. Wanneer daar verandering in komt, zal dat ruim op tijd aangekondigd worden op de websites van de IND en DUO.

2. Ik heb in 2021 het A2-inburgeringsdiploma gehaald. Kan ik dat gebruiken om dit jaar het Nederlanderschap aan te vragen? 

Ja, dat kan. Voor de mensen die nu aan het inburgeren zijn verandert er op korte termijn niets aan de voorwaarden. Wanneer daar wel verandering in komt, zal dat ruim op tijd aangekondigd worden op de websites van de IND en DUO.

3. Is er iets veranderd voor naturalisatie sinds 1 januari 2022?

Nee, er is niets veranderd. En als dat wel het geval wordt, wordt het ruim van tevoren aangekondigd.

3 Onderdelen inburgering

1. Wat moet ik doen om in te burgeren?

U krijgt een brief van DUO als u inburgeringsplichtig bent. U kunt in het AZC voorinburgeren. De gemeente nodigt u uit voor een intakegesprek.

Om het inburgeringsdiploma te halen, moet u verschillende dingen doen. U moet de Nederlandse taal leren. Ook krijgt u informatie over de Nederlandse samenleving en de Nederlandse normen en waarden (het participatieverklaringstraject noemen we dat). Daarnaast leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt. We kijken ook of u kunt werken.

Als u de taalcursussen hebt gedaan, kunt u examen doen. Als u alle onderdelen heeft gehaald, krijgt u uw inburgeringsdiploma. Dan bent u klaar met inburgeren.

De onderdelen zijn:

  • Examen Spreken
  • Examen Luisteren
  • Examen Lezen
  • Examen Schrijven
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij
  • Participatieverklaring
  • Module Arbeidsmarkt en Participatie

NB Bent u deelnemer aan de Z-route? Dan hebt u geen examenverplichting maar een inspanningsverplichting. U moet in totaal 800 uur taalles volgen. Bent u asielstatushouder, dan moet u ook 800 uur participatie verrichten. U wordt wel gestimuleerd om examens te doen waar dat mogelijk is, maar het is niet verplicht. Aan het eind van het traject volgt een eindgesprek. Daarbij bekijkt gemeente of de afspraken in het PIP zijn nagekomen. De gemeente rapporteert dat aan DUO.

2. Ik heb een brief ontvangen voor de brede intake. Wat is dat?

Bij de brede intake bekijkt de klantmanager van de gemeente samen met u wat u allemaal kunt. Bijvoorbeeld naar wat uw opleiding is en uw werkervaring. U krijgt dan ook een toets, de leerbaarheidstoets, om te kijken wat uw mogelijkheden zijn. Daarna bepaalt u samen welke route u gaat volgen om in te burgeren.

Er zijn drie leerroutes:

  • De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal drie jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk.
  • De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma.
  • De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen voor wie route 1 en 2 niet haalbaar is.

3. Wat is het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)?

In het PIP staat wat de gemeente met u heeft afgesproken over hoe u gaat inburgeren: welke leerroute u gaat volgen en of u gaat werken. Ook staat erin hoe de gemeente u gaat begeleiden en hoe een klantmanager u kan helpen met zaken als het betalen van de huur, gas, water en licht en de ziektekostenverzekering. U moet de afspraken in het PIP nakomen. De gemeente houdt het document bij en kijkt of er veranderingen nodig zijn, bijvoorbeeld als u van leerroute gaat veranderen.

4. Ik ben het niet eens met de afspraken in het PIP. Hoe kan ik bezwaar maken?  

Het PIP is een beschikking van de gemeente. Daartegen kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken.

5. Er zijn drie routes om in te burgeren. Hoe wordt bepaald welke route voor mij het meest geschikt is? 

De gemeente bepaalt samen met u welke route het beste bij u past. Dat hangt af van onder andere uw leeftijd, uw situatie, uw opleiding en werkervaring en de uitslag van de leerbaarheidstoets.

6. Kan ik nog van route wisselen tijdens het traject?

U kunt van route wisselen als blijkt dat dat beter is. U kunt bijvoorbeeld overschakelen van B1 naar A2. Dat kan binnen anderhalf jaar nadat u met inburgeren bent begonnen.

Schakelen tussen leerroutes is mogelijk in het nieuwe stelsel, daarvoor moet wel het PIP worden aangepast en er moet onderbouwing voor zijn. Het kan zijn dat een inburgeraar in de Z-route toch meer kan of dat de vorderingen van de inburgeraar in de B1-route sterk achterblijven. De termijn waarbinnen geschakeld kan worden tussen de leerroutes wordt 1,5 jaar en zal in de lagere regelgeving worden vastgelegd. 

7. Hoe vind ik een school om een cursus te volgen?

U kunt zelf een school kiezen. De gemeente kan u daarbij helpen.

8. Wat is de leerbaarheidstoets?

Met de leerbaarheidstoets kijkt een gemeente naar uw mogelijkheden. Ook bekijkt de gemeente welk niveau van de Nederlandse taal u kunt bereiken. Daarmee kan de gemeente vaststellen welke route het beste bij u past. De gemeente neemt deze toets bij u af.

De leerbaarheidstoets biedt inzicht in het niveau van de Nederlandse taal dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Het geeft enkel antwoord op de vraag: is het niveau van de Nederlandse taal dat nodig is voor de B1-route haalbaar binnen de inburgeringstermijn van drie jaar?

9. Wat is het participatieverklaringstraject (PVT)?

Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van de inburgering. In het traject krijgt u informatie over de Nederlandse samenleving, de Nederlandse kernwaarden en manier waarop mensen in Nederland met elkaar omgaan. Aan het eind van het traject ondertekent u een verklaring. U zegt daarin de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren.

U moet dit binnen drie jaar doen. Als u dat weigert, kunt u een boete krijgen.

10. Wat is de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)?

De Module Arbeidsmarkt en Participatie is een verplicht onderdeel van de inburgering. In een aantal uren krijgt u informatie over de arbeidsmarkt in Nederland. Tijdens een deel van die uren gaat u werkervaring opdoen. U leert hoe u kunt deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Daarna wordt u uitgenodigd voor een eindgesprek. U bent verplicht om naar dit gesprek te komen.

11. Hoe vind ik een (werk)plek om de MAP te kunnen uitvoeren?

De gemeente bekijkt dit samen met u.

12. Ik ben niet van plan te gaan werken, want mijn echtgenoot heeft al een baan. Moet ik dan toch de MAP volgen?

Ja, u moet de MAP volgen.

13. Moet ik ook werken?

Dat hangt van uw situatie af. Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u ook aan uw participatie werken. Dat kan betaald werk of vrijwilligerswerk zijn. Als onderdeel van de inburgering wil de gemeente graag dat u werk zoekt (betaald of onbetaald). Dat helpt enorm om de taal te leren.

14. Hoe vind ik werk?

Daarover leert u in de Module Arbeidsmarkt en Participatie. De gemeente kan u daar ook bij helpen.

15. Ben ik verplicht mijn gegevens over de cursus en voortgang te delen met de gemeente?

Nee, dat bent u niet verplicht. Maar de taalinstellingen, gemeente en DUO wisselen onderling wel gegevens over uw voortgang aan elkaar uit.

4 Rol en taken verschillende organisaties

1. Van wie krijg ik te horen of ik inburgeringsplichtig ben?

Als u inburgeringsplichtig wordt, krijgt u van DUO een brief (kennisgeving inburgeringsplicht). Daarna neemt de gemeente contact met u op over uw brede intake voor uw inburgering. 

2. Van wie krijg ik te horen wanneer mijn inburgeringstermijn start?

Nadat de gemeente uw persoonlijk plan voor inburgering en participatie (PIP) vaststelt, stuurt DUO u een brief (kennisgeving inburgeringstermijn) over uw inburgeringstermijn. Uw inburgeringstermijn start na het vaststellen van uw PIP. Deze brief wordt 2 weken na vaststellen PIP verstuurd.

3. Wat doet DUO voor mij?

DUO stuurt u brieven over uw inburgeringsplicht en wanneer de termijn start. Verder houdt DUO u op de hoogte van uw behaalde examens en hoeveel tijd u nog heeft om in te burgeren. Wanneer u een lening bij DUO hebt, krijgt u ook brieven over betaalde facturen en de hoogte van uw lening.

4. Wat doet de gemeente voor mij?

De gemeente begeleidt u bij het inburgeringstraject en biedt u de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT) aan.

5. Wat doet de IND voor mij?

De IND behandelt en beoordeelt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. De IND geeft u de beslissing (beschikking) op de aanvraag. Verder heeft de IND geen rol in uw inburgeringstraject.

5 Aanvullende steun

1. Hoe vind ik een goede school voor de inburgeringscursus?

Daar kan de gemeente u bij helpen.

2. Als ik een inburgeringsactiviteit moet doen, heb ik dan recht op kinderopvang?

Ja, er is recht op kinderopvang tijdens het inburgeren. U kunt de opvang zelf regelen met de gemeente.

3. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan de voorwaarden.

4. Ik heb een lichamelijke beperking. Krijg ik extra ondersteuning ?

Daar zijn geen algemene regels voor. De klantmanager bekijkt welke mogelijkheden er zijn.

5. Ik heb psychische klachten. Krijg ik extra ondersteuning? 

Dat verschilt per gemeente. De klantmanager bekijkt welke mogelijkheden hiervoor in de gemeente zijn, bijvoorbeeld ondersteuning via wijkteams.

6 Betalingen, boetes en leningen

1. Als gezinsmigrant moet ik zelf de inburgeringscursus zelf betalen. Kan ik daarbij hulp krijgen?

U kunt bij DUO een lening aanvragen. DUO betaalt uw cursus of examen dan uit de lening. U krijgt het geld niet op uw rekening.

2. Moet mijn kind van net achttien jaar ook zijn eigen inburgeringstraject betalen?

Heeft uw kind een brief van DUO gekregen waarin staat dat hij/zij inburgeringsplichtig is? Uw kind is dan verplicht om in te burgeren. Om de inburgeringskosten te betalen, kan uw kind een lening aanvragen bij DUO. Informatie over de lening leest u op inburgeren.nl.  

3. Krijgt mijn kind van 18 jaar studiefinanciering/ een OV-kaart?

Dat is afhankelijk van de situatie van uw kind. U kunt gebruik maken van de rekenhulp op duo.nl 

4. Hoeveel kost het om in te burgeren?

De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. Vraag bij de school hoeveel de cursus kost.

5. Kan ik een lening krijgen en hoe vraag ik die aan?

Bijna iedere inburgeraar mag lenen. U kunt maximaal € 10.000,- lenen.

Wilt u een lening aanvragen? Ga naar inburgeren.nl en log in op Mijn Inburgering. Ga daar naar ‘Lening aanvragen’.

6. Zijn er nog voorwaarden aan die lening?

Hoeveel u kunt lenen hangt af van het inkomen van u en uw eventuele partner. DUO vraagt deze inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Zodra DUO heeft berekend hoeveel u kunt lenen, krijgt u een brief.

7. Hoe zit het met terugbetalen van de lening?

Bent u klaar met inburgeren? U begint zes maanden later met terugbetalen. U krijgt daarover een brief van DUO. U hoeft de lening niet in één keer terug te betalen. U krijgt tien jaar de tijd voor het terugbetalen. U betaalt elke maand een deel. Soms is het mogelijk om minder per maand te betalen. Op inburgeren.nl leest u wat u dan kunt doen.

8. Mag ik met de lening ook taallessen volgen bij een school zonder keurmerk of een andere informele plek?

Hebt u een lening van DUO voor uw inburgering? Een taalcursus kan alleen betaald worden uit de lening als deze gevolgd wordt bij een goedgekeurde school. Op inburgeren.nl staat wat u uit de lening kunt betalen.

9. Mijn partner heeft geen baan meer. Heeft dit invloed op de lening? Moet de gemeente mij nu een aanbod doen?

Wanneer u al een lening hebt, kunt u het formulier 'Verzoek ander inkomensjaar' opsturen. Op het formulier staat welke bewijsstukken u mee moet sturen. Meer informatie staat op inburgeren.nl.

De gemeente zal u geen aanbod doen, dat kan alleen voor asielmigranten.

10. Ik ben niet tevreden over de taalcursus, maar moet wel betalen. Wat kan de gemeente voor mij doen?

De klantmanager van de gemeente kan u helpen bij het vinden van een betere taalschool.

11. Kan ik een boete krijgen als ik de afspraken niet nakom?

Het is de bedoeling dat u de afspraken in het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie nakomt. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen. Dat hangt af van de afspraken in de gemeente.

12. Ik krijg een boete van DUO. Waarom is dat?

U krijgt een boete van DUO als u niet op tijd hebt voldaan aan uw inburgeringsplicht.

13. Hoe maak ik bezwaar tegen een boete van DUO?

U schrijft in een brief naar DUO dat u het niet eens bent met de boete of met de hoogte van de boete. Op de website van DUO staat een formulier dat u daarvoor kunt gebruiken, maar u mag ook zelf een brief schrijven. U heeft zes weken de tijd om het formulier op te sturen.

14. Ik kan mijn boete niet betalen. Wat moet ik nu doen?

Hebt u een boete van DUO gekregen? In de brief van DUO staat dat u de boete in één keer moet betalen. Kunt u de boete niet in één keer betalen? U kunt de boete ook in termijnen betalen. In de brief van DUO staat wat u moet doen om in termijnen te betalen.

7 Examens en uitstel aanvragen

1. Hoe kan ik de examens aanvragen?

Voor examens op A2-niveau en B1-niveau kunt u zich aanmelden via Mijn Inburgering op de website inburgeren.nl.

Is A2 niet het niveau uit het PIP? Dan moet u zich aanmelden met een formulier. Dit formulier staat op inburgeren.nl.

Afronding van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT) moet u aanvragen bij de gemeente.

2. Van wie hoor ik de uitslag van de examens?

De uitslagen van de taalexamens en het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) krijgt u van DUO.

De uitslagen van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT) krijgt u van de gemeente.

NB Volgt u de zelfredzaamheidsroute (Z-route)? Dan hebt u geen examenverplichting maar een inspanningsverplichting. Dat betekent dat u 800 uur taalles moet volgen. Bent u asielstatushouder, dan moet u ook 800 uur participatie verrichten. U wordt wel gestimuleerd om examens te doen waar dat mogelijk is, maar dat is niet verplicht. Aan het eind van het inburgeringstraject heeft u een eindgesprek met de gemeente. Daarbij bekijkt de gemeente of de afspraken in het PIP zijn nagekomen. De gemeente rapporteert dat aan DUO.

3. Ik ben gezakt voor mijn examen. Wat nu?

U mag het examen opnieuw doen. Wel moet u het examen zelf betalen.

4. Mag ik het examen herkansen?

U mag het examen opnieuw doen. Wel moet u het examen zelf betalen.

5. Het lukt mij niet om de inburgering binnen drie jaar af te ronden. Hoe vraag ik uitstel aan? 

Misschien kunt u extra tijd krijgen om in te burgeren. De gemeente kan dit samen met u bekijken. Op inburgeren.nl leest u wat u kunt doen als u extra tijd nodig hebt.

Colofon

Divosa

Aidadreef 8 | 3561 GE Utrecht
Postbus 9563 | 3506 GN Utrecht
030 233 23 37
info@divosa.nl
divosa.nl

Bijdragen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
DUO

Webredactie

Caroline Huisman (Divosa)
Remco van Brink (Divosa)
Jasja van Moorsel (Divosa)

Versie

14 maart 2023