Het kabinet wil het mogelijk maken dat gemeenten, UWV en SVB mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebben. Het kabinet wil zo het gebruik van regelingen bevorderen en de bestaanszekerheid vergroten. Divosa ziet dit wetsvoorstel – dat nu openstaat voor internetconsultatie – als een stap in de goede richting. Het falende stelsel wordt hiermee echter niet opgelost.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat gemeenten, UWV en SVB persoonlijke gegevens mogen uitwisselen en verwerken om na te gaan of mensen recht hebben op een uitkering of andere ondersteuning. De organisaties kunnen hiervoor eigen gegevens gebruiken en onderling gegevens uitwisselen. Ook kunnen zij gegevens aan andere partijen vragen. Vervolgens mogen zij mensen actief wijzen op hun (mogelijke) recht op een uitkering of ondersteuning.

Divosa ziet dit wetsvoorstel als een goede stap op weg naar verbetering. Het huidige stelsel van sociale zekerheid is te complex. Daardoor lopen mensen regelingen mis en komen onder het sociaal minimum terecht. De verantwoordelijkheid ligt momenteel bij inwoners om hun weg in het systeem te vinden. Dit gaat ten koste van hun vertrouwen in de overheid en leidt tot onzekerheid en stress. 

Falend systeem

Gemeenten krijgen met deze wet meer mogelijkheden om hun inwoners proactief te attenderen op bepaalde inkomensregelingen. Toegankelijke informatie voor inwoners over waar zij recht op hebben vindt Divosa ook belangrijk voor rechtsbescherming. Tegelijkertijd kunnen gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties niet de oplossing zijn voor een falend systeem op landelijk niveau. Het wordt hoog tijd dat het sociale stelsel zelf vereenvoudigd wordt, niet enkel de weg ernaartoe. Een recente ambtelijke verkenning onderstreept die urgentie en pleit voor één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader voor het stelsel kindregelingen.

VIM

Divosa zet zich in voor een eenvoudiger stelsel, onder meer door deelname aan het project Vereenvoudiging inkomensondersteuning mensen (VIM). Divosa vindt dat er balans moet komen tussen de verantwoordelijkheden van het Rijk en gemeenten. Gemeenten hebben structurele financiering, vereenvoudigde regelingen en meer autonomie nodig om bestaanszekerheid te borgen. 

Meer informatie

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten