Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen aan de slag om huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten. Om gemeenten te helpen bij een vlotte uitvoering van de wet organiseert Divosa een webinar op 11 oktober.

De Wet energietoeslag 2023 kent een lange aanlooptijd. Geruime tijd was het onduidelijk of studenten recht hadden op energietoeslag. Ook heerste er onder gemeenten onzekerheid over de financiën. Ze staan al lange tijd in de startblokken om inwoners tegemoet te komen in hun energielasten. Na publicatie van de wet in het Staatsblad - naar verwachting binnen enkele dagen - kunnen gemeenten hiertoe overgaan met behulp van het Inlichtingenbureau. Studenten, waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen, krijgen een tegemoetkoming via DUO. 

Webinar voor gemeenten

Wat komt er op gemeenten af, welke keuzes staan je te wachten en wat is er nodig voor een vlotte uitvoering van de Wet energietoeslag 2023? Op woensdag 11 oktober 2023 word je in het webinar van Divosa bijgepraat door o.a. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stimulansz en Bureau Bartels. Meld je aan voor deze bijeenkomst die zowel online als offline bij te wonen is. 

Budgetten voor 2023

Vorige maand maakte het ministerie de verdeelsystematiek van de budgetten voor 2023 bekend. Divosa verwacht dat die beter aansluit op de werkelijke uitgaven van gemeenten. De middelen worden, anders dan in 2022, via een decentralisatie-uitkering verdeeld. Gemeenten houden hiermee hun beleidsvrijheid. Er is ook een vangnetregeling ingesteld. Het ministerie van SZW kijkt samen met de VNG en Divosa hoe gemeenten hier eenvoudig aanspraak op kunnen maken.

Geen energietoeslag in 2024

Divosa heeft ervoor gepleit dat er in 2024 geen nieuwe energietoeslag terugkomt. Het volstaat niet om mensen rond het sociaal minimum telkens met tijdelijke regelingen op te zadelen. Er is een structurele oplossing nodig zodat iedereen kan rekenen op voldoende, voorspelbaar en zeker inkomen. Op Prinsjesdag trok het kabinet 2 miljard uit om de koopkracht te verbeteren. Divosa ziet dit als een stap in de goede richting. Het sociale zekerheidsstelsel is veel te ingewikkeld geworden en verdient een grondige reparatie.  

Hulpmiddelen voor gemeenten

Om gemeenten te ondersteunen bij het uitkeren van de energietoeslag 2023 zijn er diverse hulpmiddelen, waaronder een toolkit voorlichting, handreiking en modelbeleidsregels. Bekijk het overzicht van deze instrumenten bij Divosa.

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden