De dubbele kinderbijslag intensieve zorg wordt vereenvoudigd. Per 1 juli 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch van de Sociale Verzekeringsbank. Uit onderzoek blijkt dat ouders de aanvraagprocedure van de tegemoetkoming ingewikkeld vinden, waardoor niet iedereen hier gebruik van maakt. Divosa ziet het besluit van het kabinet als een stap in de richting naar een eenvoudiger sociaal stelsel. 

Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte is er een verdubbeling van de kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. Voor het automatisch toekennen van de dubbele kinderbijslag worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag tot zes maanden met terugwerkende kracht toe te kennen. 

Verlicht de druk 

Divosa is groot voorstander van het vereenvoudigen van inkomensregelingen. De bestaanszekerheid van veel gezinnen met hoge zorgkosten is in het geding en daar draagt ons complexe sociale stelsel helaas aan bij. Deze vereenvoudiging is een stap in de goede richting: bij deze gezinnen – die vaak ook doelgroep zijn van gemeenten – komt minder verantwoordelijkheid te liggen om zelf de weg in het woud van regelingen te vinden. Dit verlicht de druk op mensen die toch al vaak veel moeten regelen. Divosa werkt graag toe naar een proactieve overheid, die mensen kent en geeft waar ze recht op hebben. 

Balans 

Divosa zet zich in voor een eenvoudiger stelsel, onder meer door deelname aan het project Vereenvoudiging inkomensondersteuning mensen (VIM). Een recente ambtelijke verkenning onderstreept die urgentie, en pleit voor één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader voor het stelsel kindregelingen. Divosa vindt dat er balans moet komen tussen de verantwoordelijkheden van het Rijk en gemeenten. Gemeenten hebben structurele financiering, vereenvoudigde regelingen en meer autonomie nodig om bestaanszekerheid te borgen.

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek