Focus op betaalbaarheid, toekomstbeeld knelt

In de Miljoenennota is veel aandacht voor hoe de zorg in de toekomst betaalbaar blijft. Maar dan vooral hoe we het als Nederland betaalbaar houden. Ook hier weinig nieuws: het gaat om al bekende programma’s als het Integraal Zorgakkoord (IZA), Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Nationaal Preventieakkoord. Met bij het IZA wel structureel 150 miljoen euro vanaf 2023 beschikbaar voor de taken die gemeenten op zich nemen. Beter verbinden van het sociaal en medisch domein is het devies om de overgang van curatieve zorg naar preventie te kunnen maken.

De zorg is de grootste kostenpost in de Rijksbegroting en stijgt onverminderd door. Vergrijzing en de daarmee samenhangende vraag naar duurdere vormen van zorg nopen tot maatregelen. Ook de personele tekorten vormen een belangrijk knelpunt. Dit betekent dat de zorgsector (en daarmee ook de gemeentelijke zorgtaken) op termijn anders georganiseerd moeten worden.

Besparing op jeugdzorg

De hervormingsagenda Jeugd wordt verder aangepakt. Het kabinet wil daarom incidenteel 1,454 euro miljard extra beschikbaar stellen voor de jeugdzorg en gaat ervan uit dat dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van 374 miljoen euro. In de begroting wordt dus nog steeds uitgegaan van de besparing op de jeugdzorg zoals eerder gecalculeerd door de Commissie van Wijzen die aangesteld is voor geschillen tussen het Rijk en gemeenten ten aanzien van de bestuurlijke weging rond het jeugdzorgbudget. 

Bestrijding criminaliteit

Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden wordt er 100 miljoen euro uitgetrokken. Er is in de Miljoenennota ook 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om drugscriminaliteit beter te bestrijden.

Eigen bijdrage Wmo herzien

Het kabinet houdt vast aan het voornemen de eigen bijdrage onder de Wet maatschappelijke ondersteuning te herzien. Een eerlijke eigen bijdrage is noodzakelijk om de aanzuigende werking van de huishoudelijke hulp te remmen en de (financiële) druk op Wmo-voorzieningen te verminderen. Zo blijven zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo beschikbaar. Het kabinet wil de nieuwe vorm van eigen bijdrage in laten gaan op 1 januari 2025.

Rechtshulp

De democratische rechtsorde is een essentieel fundament van de samenleving en brede welvaart. De overheid is betrouwbaar en heeft vertrouwen in inwoners en oog voor menselijke maat. Inwoners moeten altijd persoonlijk in contact kunnen komen met de overheid. Het kabinet werkt daarom aan een stelselvernieuwing rechtsbijstand, zodat mensen sneller de juiste route vinden bij een juridisch probleem en in een zo vroeg mogelijke fase al informatie en advies te geven.