Sinds de start van de banenafspraak zijn er 84.471 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2023 is het realiseren van 105.000 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 zijn er in het derde kwartaal van 2023 1.567 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het derde kwartaal van 2023 met 1.396 personen toegenomen. 

Toename aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak 

In het derde kwartaal van 2023 zijn 138.317 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Het aantal personen dat in het derde kwartaal werk verliest (6.669) is groter dan het aantal personen dat werk vindt (6.626). Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (1.909) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (470). Dit verklaart de toename (1.396) van het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.  

Toename aantal personen in de doelgroep banenafspraak  

Er zijn 3.365 personen die zijn ingestroomd in de doelgroep banenafspraak, of waarvan het dienstverband binnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd en daardoor weer tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Van deze 3.365 personen behoren 2.297 personen tot de groep Participatiewet, zijn 138 personen WSW-geïndiceerden die sinds het derde kwartaal niet meer beschut aan het werk zijn in de WSW, zijn 898 personen ingestroomd via de Praktijkroute en zijn 32 personen om andere redenen ingestroomd. Daarnaast zijn er 1.231 personen die zijn uitgestroomd uit de doelgroep banenafspraak, of waarvan het dienstverband niet meer meetelt voor de banenafspraak. Dit zijn 203 personen met een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet, 186 personen die zijn overleden, 63 personen die naar beschut werk WSW zijn gegaan, 60 personen die vrijwillig zijn uitgeschreven en 253 personen die om andere redenen niet meer tot de doelgroep banenafspraak behoren. Dit betekent dat er binnen de doelgroep banenafspraak een toename is van 2.134 personen, waarvan ten opzichte van het voorgaande kwartaal het dienstverband meetelt voor de banenafspraak. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt daarmee uit op 263.435. 

Cijfers (nieuw) beschut werk 

Naast de cijfers banenafspraak zijn op 26 januari 2024 ook de cijfers beschut werk gepubliceerd.  Op 30 september 2023 hadden 13.922 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen waren er 9.082 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 444 meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 

Interactieve Dashboards  

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.  In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De  cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.  

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in  een 'Dashboard beschut werk' weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een pdf-rapportage 'Transparantie van klantprofielen.

Planning publicaties rond de banenafspraak 

Cijfers voor vierde kwartaal 2023: eind april 2024.

Meer informatie