Sinds de start van de banenafspraak zijn er 82.904 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2023 is het realiseren van 105.000 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 zijn er in het tweede kwartaal van 2023 3.039 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1,9%.

In het tweede kwartaal van 2023 zijn 136.921 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Het aantal personen dat in het tweede kwartaal werk verliest (5.828) is kleiner dan het aantal personen dat werk vindt (6.625). Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (2.213) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (491). Dit veroorzaakt de toename (2.519) van het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.

Toename aantal personen in de doelgroep banenafspraak

Er zijn 4.051 personen die zijn ingestroomd in de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband binnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd met als gevolg dat zij weer tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Van deze 4.051 personen behoren 2.815 personen tot de groep Participatiewet, zijn 336 personen WSW-geïndiceerden die sinds het eerste kwartaal niet meer beschut aan het werk zijn in de WSW, zijn 852 personen ingestroomd via de Praktijkroute en zijn 48 personen om andere redenen ingestroomd.

Daarnaast zijn er 1.280 personen die zijn uitgestroomd uit de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband niet meer meetelt voor de banenafspraak. Dit zijn 254 personen met een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet, 191 personen die zijn overleden, 101 personen die naar Beschut werk WSW zijn gegaan, 61 personen die vrijwillig zijn uitgeschreven en 221 personen die om andere redenen niet meer tot de doelgroep banenafspraak behoren.

Dit betekent dat er binnen de doelgroep banenafspraak een toename is van 2.771 personen, waarvan ten opzichte van het voorgaande kwartaal het dienstverband meetelt voor de banenafspraak. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt daarmee uit op 261.301.

Cijfers (nieuw) beschut werk

Naast de cijfers banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 juni 2023 hadden 13.457 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen waren er 8.638 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 315 meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Interactieve Dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.

In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data.

Algemene informatie

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor
banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF-rapportage Transparantie van klantprofielen’.

Planning publicaties rond de banenafspraak

Cijfers voor 3e kwartaal 2023: eind januari 2024.