Er is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen gemeenten en vakbonden over de cao's Sociale werkvoorziening (SW) en Aan de slag. Het resultaat wordt nu voorgelegd ter ledenraadpleging. De voorstellen vergroten de bestaanszekerheid van inwoners en bieden kansen voor inwoners die nog niet aan de slag zijn.

Onder de twee cao’s vallen 75.000 werknemers. Veel van hen zitten op het wettelijk minimumloon, dat dit jaar met 13,6% is gestegen. Veel salarisschalen zijn daardoor ingehaald en dat wordt nu met het onderhandelingsresultaat gerepareerd. Verder gaat de reisvergoeding voor werknemers die daar nu recht op hebben volgend jaar omhoog en krijgen alle werknemers die op 1 december in dienst zijn een eenmalige uitkering van 75 euro bruto, naar rato van het dienstverband.

Specifieke afspraken gemaakt

Voor beide cao’s zijn nu specifieke afspraken gemaakt tussen VNG en de vakbonden FNV en CNV. De cao Sociale werkvoorziening wordt opgebroken en de cao Aan de slag wordt met een jaar verlengd. De cao SW geldt voor werknemers die vóór 1 januari 2015 in dienst waren in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Het werk is aangepast aan de mogelijkheden van de werknemers.

De cao Aan de slag geldt voor werknemers met een arbeidsbeperking, in dienst van een gemeente of een onderdeel van de gemeente, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Zij worden in het kader van de Participatiewet door gemeenten ondersteund en, indien mogelijk, naar regulier werk begeleid. Cedris vertegenwoordigt sociale werkbedrijven en treedt bij de Cao Aan de slag op als aparte werkgeversvereniging.

Ledenraadpleging

De VNG hoopte lange tijd op extra structurele financiering van de arbeidsvoorwaardenruimte vanuit het rijk, maar die is tot op heden niet toegezegd of slechts incidenteel. De VNG legt beide resultaten via een ledenraadpleging voor aan gemeenten. De uitkomst wordt op 14 december a.s. voorgelegd aan het VNG-bestuur. Zij beslist of de cao’s bekrachtigd kunnen worden.