De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd over een mogelijkheid voor de bekostiging van domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen verzekerde zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Divosa is blij met deze ontwikkeling. Het gaat zorgaanbieders ruimte bieden om meer zorg te leveren vanuit verschillende domeinen, waar dit nu vanuit slechts vanuit een domein mogelijk is. Wij verwachten dat hierdoor gebiedsgericht werken makkelijker wordt om te realiseren. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars lopen nu vaak aan tegen de grenzen van de financieringsmogelijkheden bij domeinoverstijgende gebiedsgerichte samenwerking. Divosa zet zich met de coalitie leefbare en vitale wijken in voor domeinoverstijgende wijkaanpak.

Rechtstreekse bekostiging

Om domeinoverstijgende samenwerking mogelijk te maken, adviseert de NZa de introductie van een generieke Zvw-betaaltitel voor de rechtstreekse bekostiging van domeinoverstijgende en/of sectoroverstijgende afstemming van zorg en ondersteuning. Met deze vorm van bekostiging wordt een aanvullende mogelijkheid geboden om samenwerking in de zorg te verstevigen, ten behoeve van passende zorg. De betaaltitel zou in de loop van 2024 ingezet moeten kunnen worden.

Meerdere zorgaanbieders

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een breed scala aan mogelijke samenwerkingsafspraken te bekostigen tussen zorgaanbieders die in meerdere domeinen en sectoren opereren. De inhoud van deze samenwerkingsafspraken is op voorhand niet afgebakend en kan in de praktijk vorm krijgen. Het advies biedt nadrukkelijk ruimte voor lumpsumafspraken. Kosten kunnen direct in rekening worden gebracht aan de zorgverzekeraar op basis van een onderlinge contractuele afspraak tussen zorgaanbieder(s) en zorgverzekeraar(s). De invulling zal kwantitatief en kwalitatief worden gemonitord.

Contactpersoon