Vanaf januari 2022 ontvangen gemeenten jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro van het Rijk om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet neemt in reactie op het rapport van de  Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Naast de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties voelen ook gemeenten de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren, om zo het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen.

Wat zijn POK-middelen? 

Gemeenten ontvangen structureel extra geld via het gemeentefonds om hun dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste doelen deze ‘POK-middelen’ zijn:

  • Inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties.
  • Inwoners krijgen voldoende juridische ondersteuning. Dit gaat zowel om eerstelijns sociaal juridische ondersteuning, zoals sociaal raadslieden en het Juridisch Loket, als om een gemeentelijke ombudsfunctie.
  • Gemeenten leren van elkaar door kennis en werkwijzen onderling te delen.

Ondersteuning Divosa en Sociaal Werk Nederland

Op verzoek van het ministerie van BZK en de VNG gaan Divosa en Sociaal Werk Nederland gemeenten ondersteunen bij de vraag hoe zij dit geld optimaal kunnen inzetten om de meest kwetsbare mensen te bereiken. Welke kennis is er al bij gemeenten? En welke behoeftes leven er? De komende periode wordt hier samen met gemeenten concreet aanbod voor ontwikkeld.

Raakvlak met project Rechtshulp en sociaal domein

Het aanbod zal nauw aansluiten op het Divosa project ‘Rechtshulp en sociaal domein’, dat onderdeel is van het Programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit project onderzoeken negen pilotgemeenten in hun dagelijkse praktijk wat intensievere samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein oplevert.