Alle beleid & wetgeving

 • Kabinet stelt ruim 600 miljoen euro extra beschikbaar voor jeugdzorg
  Het Rijk stelt in 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg die deels het gevolg is van de corona-pandemie. Deze middelen zijn voor een deel bestemd voor vooraf bepaalde doelen zoals het voorkomen en aanpakken van wachtlijsten. (Rijksoverheid, april 2021)
   
 • Miljoenennota 2021
  Gemeenten krijgen in 2022 eenmalig € 300 miljoen extra voor jeugdzorg. Dit is naast de eerder toegezegde incidentele investeringen van een miljard euro voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dit blijkt uit de miljoenennota van september 2020.
   
 • Extra geld voor jeugdzorg
  Voorjaar 2019 heeft het ministerie van VWS voor 3 jaar extra geld beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Bij elkaar opgeteld gaat het om 1 miljard euro extra. Het ministerie laat daarnaast onderzoek doen naar de vraag of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben om de jeugdzorg te bekostigen. Dit onderzoek zal najaar 2020/begin 2021afgerond moeten zijn. Dit onderzoek kan aanleiding zijn voor een volgend kabinet om meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten.
   
 • De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is verzet naar 2023 
  Het Rijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar een verdeelmodel voor het sociaal domein. Het nieuwe model heeft 15 maatstaven en een verklaringsgraad van 91%. Een aanpassing van het verdeelmodel kan voor individuele gemeenten positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben voor de middelen die zij vanuit het gemeentefonds ontvangen voor het sociaal domein. (VNG, december 2020)
   
 • Rijksoverheid > Jeugdzorg
  Stukken rondom jeugdzorg (algemeen) op de website van het ministerie van VWS.