De Tweede Kamer lijkt te hebben geluisterd naar oproepen om belangrijke onderwerpen op de politieke agenda te houden. Diverse dossiers in het sociaal domein zijn niet controversieel verklaard. Zo gaat de behandeling van de energietoeslag door evenals de bespreking van het tussenrapport van de commissie sociaal minimum. Dat is goed nieuws, vindt Divosa, omdat de continuïteit zo blijft gewaarborgd. Wij vinden het van groot belang dat het werk niet stilvalt en dat gemeenten door kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn. Ook de financiën van gemeenten blijft een belangrijk punt van aandacht. Divosa zal zich ook de komende tijd inspannen om dit op de politieke agenda te houden.

De afgelopen jaren zijn belangrijke hervormingen in het sociaal domein in gang gezet, en de Kamer wil daar ook mee doorgaan. Alle onderwerpen die vallen onder het ministerie van SZW worden voortgezet, waaronder ook de Energietoeslag 2023 en de regelingen voor minima. Ook de behandeling van de spreidingswet voor asielopvang zal geen vertraging oplopen.

Woonplaatsbeginsel en WAMS lopen wel vertraging op

Een onderwerp waarover de politiek voorlopig geen besluit wil nemen, is het woonplaatsbeginsel bij beschermd wonen. Hierdoor kunnen mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, blijven deelnemen aan de maatschappij en het bevordert hun herstel meer dan bij opnames in intramurale voorzieningen. Het woonplaatsbeginsel en een nieuw objectief verdeelmodel moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van de eigen inwoners.

Nu ligt deze verplichting nog bij de centrumgemeenten. De invoering van het woonplaatsbeginsel is nodig voor de doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten. Divosa betreurt het dat de Kamer dit onderwerp controversieel heeft verklaard. Het vertraagt het vroeg signaleren van mensen die ontregeld raken in hun bestaan en belemmert het herstelgericht werken en de participatie van deze mensen.

Ook de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) is op de lijst van eventueel controversieel te verklaren onderwerpen terechtgekomen. Deze wet moet ervoor zorgen dat uitvoerende partijen in het sociaal domein beter kunnen samenwerken en huishoudens waarin problemen zich opstapelen beter kunnen ondersteunen.

Nu worstelen professionals in het sociaal domein nog regelmatig met gegevensverwerking en privacy rond gezinnen met meervoudige problematiek. De wet moet dit probleem verhelpen en daarbij de zogeheten ‘integrale dienstverlening’ vergemakkelijken.

Wat vindt Divosa?

In de aanloop naar de besluitvorming in de Tweede Kamer, heeft Divosa een brief richting politiek opgesteld waarin staat dat vertraging in ontwikkelingen in het sociaal domein geen optie is. De brief onderstreept onder meer het belang van structurele oplossingen en van een betrouwbare overheid. Gemeenten moeten op hun beurt kunnen rekenen op voldoende en voorspelbare financiële middelen.

Denk mee in het Politiek Café 

De komende tijd zullen we ons voor deze zaken sterk blijven maken. We doen dit graag met onze leden en horen dan ook graag welke onderwerpen je graag geagendeerd ziet. Op 21 september ben je van harte welkom in het Divosa Politiek Café, waar we samen het gesprek aangaan over onderwerpen waarvoor de aandacht niet mag verslappen. En direct na de verkiezingen hopen we je te zien op het Divosa Najaarscongres.

Contactpersoon