Het concept van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten en ggz-instellingen zich voorbereiden op de implementatie van deze regeling, waarin gemeenten een belangrijke rol hebben. De regeling is naar verwachting per 1 maart 2023 van kracht.

De Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep heeft als doel de inzet van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep te bevorderen. IPS, oftewel ‘Individuele Plaatsing en Steun’, is een door de ggz ontwikkelde re-integratiemethode voor mensen met een psychische aandoening. Deze methode is erop gericht de arbeidsparticipatie van ggz-cliënten met psychische aandoeningen te vergroten. IPS behelst een integraal traject van zorg, re-integratie en jobcoaching, startend vanuit een ggz-instelling. 

Gezamenlijke financiering door Rijk en gemeenten

Bij deze IPS-trajecten, waarvoor in het kader van de regeling subsidie wordt verleend, is sprake van gezamenlijke financiering door Rijk en gemeenten. Het beschikbare budget is voor de helft gefinancierd door een subsidie vanuit het Rijk. De andere helft wordt door gemeenten collectief gefinancierd, via een generieke uitname uit het Gemeentefonds.

Gemeenten financieren dus niet individuele IPS-trajecten, maar zijn wel nauw betrokken bij de subsidieverlening doordat zij aanvragen voor een IPS-traject door ggz-instellingen administratief afhandelen en het budget ervoor aanvragen bij UWV. De betaling van het IPS-traject aan de ggz-instelling wordt gedaan door UWV. 

Voorbereiding op de subsidieregeling

De subsidieaanvraag wordt ingediend in de woonplaats van de ggz-cliënt. Daarom moet elke gemeente zich voorbereiden op deze regeling door afspraken te maken over de volgende zaken: 

 • Mandaatregeling en ondermandaatregeling
 • Inrichting van het werkproces:
  - het contact voorafgaand aan de subsidieaanvraag,
  - de subsidieverlening aan ggz-instellingen,
  - de (eventuele voortijdige) beëindiging van het IPS-traject,
  - de vaststellingsbeschikking
 • Gegevensverwerking

Twee webinars speciaal voor gemeenten

Om dit proces op tijd op orde te hebben, organiseert Divosa op 17 januari en 16 februari 2023 twee webinars speciaal voor gemeenten, waarin de subsidieregeling nader wordt toegelicht. Tijdens deze webinars worden implementatievraagstukken besproken waar gemeenten tegenaan kunnen lopen bij de voorbereiding. 

Contactpersoon

Cris Bergmans

projectcoördinator Hoofdzaak } Werk