Psychisch kwetsbare mensen zitten vaker zonder werk dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid, en verdienen daarom speciale aandacht van gemeenten.

Werkgevers zijn minder snel geneigd om mensen met een psychische kwetsbaarheid in hun organisatie op te nemen. Stigma, onwetendheid en handelingsverlegenheid spelen hierbij een rol. Ook is er een duidelijke relatie tussen een uitkeringssituatie en het gebruik van (psychische) zorg en ondersteuning: mensen met een uitkering maken drie keer zo vaak gebruik van psychische zorg dan werkenden. Toch weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat werk herstelbevorderend werkt. Bovendien willen mensen met een psychische kwetsbaarheid gewoon meedoen in de maatschappij. Gemeenten kunnen daaraan bijdragen.

Er is veel winst te behalen om mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk toe te leiden. Om hier een concrete bijdrage aan te leveren, heeft Divosa zich in 2021 verbonden aan een belangrijke intentieverklaring: het convenant ‘Sterk door Werk (2021-2024): baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ en de ‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang: van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in de wijk’.

Daarnaast hebben gemeenten een regierol in de uitvoering van de ‘Subsidieregeling van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’, waarbij ggz-cliënten via hun gemeente gesubsidieerde IPS re-integratiebegeleiding kunnen krijgen in hun zoektocht naar werk. 

Wat doet Divosa?

Divosa staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Om echte inclusie te bereiken is het volgens Divosa nodig om niet in doelgroepen te denken, daarom is Divosa geen voorstander van specifiek doelgroepenbeleid. Wel ziet ze kansen in het beter toerusten van haar leden zodat zij maatwerk kunnen ontwikkelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Divosa doet dit door te investeren in:

  • een integraal ondersteuningsaanbod. Onder andere door ondersteunende partijen uit de zorg en werk & inkomen en werkgevers beter op elkaar te laten aansluiten en beter te laten samenwerken;
  • inzicht in de ingrediënten voor een succesvol re-integratietraject en duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • meer eigen regie en inzicht in wat werkt vanuit het perspectief van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving;
  • feiten en cijfers over de doelgroep.