Inkomsten

Voor gemeenten is de bijdrage uit het gemeentefonds hun grootste inkomstenbron. Binnen het gemeentefonds wordt nog onderscheid gemaakt in de algemene uitkering en een aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Gemeenten mogen voor middelen in het gemeentefonds zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij hoeven zich hierover niet te verantwoorden aan het Rijk, maar leggen daarover verantwoording af aan de eigen gemeenteraad.

Decentralisatie-uitkering

Een decentralisatie-uitkering is een tijdelijke uitkering met een looptijd van maximaal 5 jaar. Er zijn meerdere redenen voor gemeenten om dit type uitkering te kiezen in plaats van voor de algemene uitkering: Met een decentralisatie-uitkering kunnen middelen verdeeld worden op een manier die afwijkt van de algemene uitkering. 

Integratie-uitkering

Als een toevoeging aan de algemene uitkering door een afwijkende verdeling te grote herverdeeleffecten heeft, wordt een integratie-uitkering toegepast. Dit geeft het Rijk de ruimte om de verdeling van de algemene uitkering aan te passen zodat deze beter aansluit bij de werkelijke uitgaven. Ook geeft dit gemeenten de ruimte om maatregelen te treffen om tegenvallers op te vangen.

Specifieke uitkering

Om de bijstands- en aanverwante uitkeringen te kunnen betalen ontvangen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK), beter bekend als de BUIG. Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole.

Meer informatie over de gebundelde uitkering (BUIG)

Uitgaven

De gemeenteadministratie kent een vaste indeling om te zorgen dat de uitgaven van gemeenten vergeleken kunnen worden. Dit worden taakvelden genoemd. Taakvelden zijn weer onderverdeeld in clusters. Er is een aantal wettelijk verplichte taakvelden en clusters gedefinieerd.

Taakveld 6: sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82a Jeugdbescherming 

6.82b Jeugdreclassering

Bekijk de volledige beschrijving in Iv3 - Informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen vanaf pagina 27 (BZK • pdf, 849 kB)