Divosa vindt dat het budget voor de uitgaven in het sociaal domein toereikend, stabiel en voorspelbaar moeten zijn. De verdeling van budgetten over de gemeenten dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkelijke kosten. Al jaren kampen veel gemeenten met grote tekorten in het sociaal domein. Divosa blijft pleiten voor een macrobudget dat landelijk alle kosten dekt.

Daarnaast zet Divosa zich in voor een verdeelsysteem dat recht doet aan de specifieke omstandigheden van een gemeente en dus zoveel mogelijk kostendekkend is voor elke gemeente, groot of klein.

Divosa ziet de uitvoering van wetten in het sociaal domein als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Inkoop, bedrijfsvoering en kwaliteit, efficiënt en effectief leveren van diensten en producten aan de juiste personen zijn gemeentelijke taken die zeker mogen worden getoetst. Daarmee houden gemeenten een financiële prikkel.

Wat doet Divosa?

Divosa brengt leden en hun medewerkers samen, zodat ze hun financiële kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Denk aan landelijke of regionale bijeenkomsten en via het Platform Financiën. Deze expertgroep bestaat uit controllers, financiële beleidsmedewerkers en bestuursadviseurs van gemeenten. Dit platform vergadert regelmatig en adviseert het bestuur van Divosa over actuele ontwikkelingen. De vraagstukken en uitdagingen die gemeenten delen brengt Divosa in aan de tafels in Den Haag.

Divosa behartigt de belangen van haar leden bij het Rijk, met extra inzet rond belangrijke financiële momenten, zoals in aanloop naar de Miljoenennota. Daarnaast doet Divosa regelmatig onderzoek naar financiële data van gemeenten, om haar standpunten te onderbouwen. Bijvoorbeeld met de Divosa Benchmark.