Een paar miljoen (kwetsbare) inwoners hebben geen zekerheid op inkomen, werk, wonen, gezondheid en veiligheid. Ondanks alle voorzieningen die de overheid financiert en faciliteert om dat tegen te gaan. Niet iedereen weet de weg naar die voorzieningen te vinden. Sommige mensen verdwalen tussen de uitvoeringsinstanties. Zij krijgen dus niet wat ze nodig hebben of waar ze recht op hebben. Gemeenten zijn al (wettelijk) verplicht om inwoners hierbij te helpen. Bijvoorbeeld door het inzetten van cliëntondersteuners of sociaal raadslieden die de weg wijzen of helpen een voorziening aan te vragen.

Toch kan en moet dit alles beter. Er is daarvoor lokaal en regionaal vanuit het sociaal domein meer samenwerking nodig met het juridisch domein; bijvoorbeeld met sociaal raadslieden, het Juridisch Loket, mediation en de sociaal advocatuur.

Rechtsbescherming versterken

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire ontvangen gemeenten vanaf 2021 jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro om de lokale rechtsbescherming te versterken. Met het programma Robuuste rechtsbescherming stimuleert en faciliteert Divosa gemeenten om deze middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor dit doel. Samen met onze leden en samenwerkingspartners maken we zo ook voor de ministeries inzichtelijk of deze middelen voldoende zijn en of hiermee het doel kan worden bereikt.

Wat doet Divosa?

In het project Rechtshulp en sociaal domein onderzocht Divosa wat intensievere samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein voor inwoners kan betekenen. Het programma Robuuste rechtsbescherming bouwt daarop voort door een gezamenlijke visie, een breed toepasbaar dienstverleningsconcept en een monitor te ontwikkelen.

Samen met Sociaal Werk Nederland stimuleert en ondersteunt Divosa gemeenten om, waar nodig, een lokaal netwerk op te bouwen.