De Arbeidsinspectie onderzocht de uniforme loonwaardemethode die medio 2021 in het kader van Breed Offensief werd geïntroduceerd. Die kwam in plaats van een aantal verschillende methodieken om de loonwaarde te meten, maar een analyse hiervan levert een aantal verbeterpunten op.

Het Breed Offensief had vooral tot doel om het voor werkgevers gemakkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De introductie van de uniforme loonwaardemethodiek draagt aan die doelstelling maar heel beperkt bij. Voor die doelstelling is het preferente proces loonkostensubsidie belangrijker, vooral ook omdat er inmiddels ruim 260 gemeenten gebruik van maken. Kijk voor meer informatie hierover in de toolkit bij de Programmaraad  Regionale Arbeidsmarkt.

De Arbeidsinspectie doet enkele aanbevelingen:

  • Creëer een database voor normfuncties;
  • Verbeter de kwaliteit van de loonwaarderapportage;
  • Uniformeer administratieve processen tussen loondispensatie (UWV) en loonkostensubsidie (gemeenten);
  • Baseer herbeoordeling op het professioneel oordeel van loonwaardedeskundige in plaats van de contractduur.

Wat vindt Divosa?

Divosa is van mening dat het goed is dat het onderzoek is gedaan, ook de aanbevelingen zijn helder. Het verschil tussen loondispensatie en loonkostensubsidie heeft wel een diepere oorzaak in regelgeving en organisatie. Richting gemeenten blijven we aandacht vragen voor het preferente proces loonkostensubsidie, waarmee verschillen tussen gemeenten kunnen worden geminimaliseerd.

Meer informatie

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt