Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet

Dit rapport beschrijft maatregelen om de uitgaven aan de jeugdzorg te beperken en het jeugdzorgstelsel beheersbaarder te maken.

lees meer

Alle onderzoeken 

 • Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet 
  Uitwerking van mogelijke maatregelen zoals het invoeren van een eigen bijdrage, het versterken van de toegang en het sturen op kwaliteit en effectiviteit. (Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet, april 2021)
   
 • Vierde rapportage Visitatiecommissie sociaal domein 
  De Visitatiecommissie pleit voor structurele middelen en sturingsmogelijkheden voor gemeenten op de jeugdzorg. Gemeenten zijn genoodzaakt om prioriteiten te stellen en een heldere focus te kiezen. Ze zien ook mogelijkheden voor een betere samenwerking met zorgaanbieders en regiogemeenten. Tot slot valt er voor gemeenten nog veel te winnen op het gebied van data-ontsluiting en duiding. (VNG, april 2021)
   
 • De groeiende druk van het sociaal domein 
  Tussen 2015 en 2019 zijn de gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg met ruim 50% gestegen. In 2019 bedroegen de totale uitgaven 5,7 miljard. Het structurele tekort van gemeenten bedraagt 1,7 miljard. (BDO, maart 2021 • 4,9 MB)
   
 • Financiële positie jeugdhulpaanbieders 2019 
  36% van de jeugdhulpaanbieders worden aangemerkt als aanbieders met een hoog risico op financiële problemen. In 2018 was dit percentage 26%. De analyse vond plaats op basis van jaarverslagen van 226 aanbieders met een omzet van meer dan 2 miljoen. (Jeugdautoriteit, februari 2021)
   
 • Stelsel in groei. Een onderzoek naar de financiële tekorten in de jeugdzorg
  Het structurele tekort van gemeenten in de jeugdzorg bedraag 1,7 miljard. De kosten in de jeugdzorg groeien niet door een verhoogde instroom van jongeren, maar door een achterblijvende uitstroom. Ook stijgen de kosten per voorziening. Het onderzoek werkt een aantal aanbevelingen voor Rijk en gemeenten uit om gezamenlijk te komen tot een passender budget en (op een aantal onderdelen) tot lagere kosten. Daar hoort in ieder geval een discussie bij over het voorzieningenniveau dat gemeenten bieden want de (latente) vraag naar zorg is groot. Het onderzoek ontkracht de beleidstheorie dat de inzet van preventie, vroegsignalering en integraal werken de kosten omlaag zullen brengen. (AEF, 2020)
   
 • Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg’ 
  De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg. Wel is de stijging minder sterk in gemeenten waar wijkteams relatief veel lichte hulp bieden. (CPB, december 2020) 
   
 • Wat verklaart het jeugdzorggebruik in jouw gemeente?
  Hebben kinderen in onze gemeente meer jeugdhulp nodig als hun ouders scheiden? Zijn het vooral kinderen uit rijke gezinnen die jeugdhulp krijgen? Verhuizen kinderen naar onze gemeente voor jeugdzorg of speciaal onderwijs? En hoeveel gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn er eigenlijk in onze gemeente? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft modellen ontwikkeld die gemeenten helpen het jeugdzorggebruik in kaart te brengen. (NJi)
   
 • Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2019
  De omzet in de jeugdzorg is in 2019 gestegen, maar het resultaat is nog maar net positief met 12,7 miljoen en de marges zijn “flinterdun” (0,5%). Het aantal jeugdzorginstellingen dat verlies lijdt neemt toe (80 van de 262 onderzochte instellingen). Jeugdzorginstellingen wijten deze situatie aan gestegen personeelskosten, tarieven die niet altijd kostendekkend zijn en hoge administratieve lasten. (Intrakoop, november 2020) 
   
 • De financiële positie van jeugdzorgorganisaties
  De helft van de grote jeugdzorgaanbieders verkeren in financieel zwaar weer. Grote jeugdzorgaanbieders maken verlies of houden het hoofd net boven water. Bij kleine jeugdzorgaanbieders gaat het financieel gezien beter, alhoewel FollowTheMoney vraagtekens zette bij de onderzoeksmethode van Jeugdzorg Nederland. (Jeugdzorg Nederland, oktober 2020 | pdf, 274 kB)
   
 • Rekenkamers over het sociaal domein
  Gemeentelijke rekenkamers rapporteren sinds 2015 over de gevolgen van de decentralisaties voor gemeenten. Divosa vroeg onderzoeksbureau PBLQ een quickscan te doen op basis van deze onderzoeken en met aanbevelingen te komen voor gemeenten om de kostenstijging in het sociaal domein tegen te gaan. Dit resulteerde in vijf heldere aanbevelingen. In deze infographic (pdf, 4,8 MB) zijn de vijf aanbevelingen visueel vervat. (PBLQ, 2020)
   
 • Inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen 
  De groei in de kosten voor de jeugdzorg in de 9 onderzochte gemeenten komt vooral door de groei van de zorg in natura, de pgb-zorg daalt. Vooral de jeugdzorg met verblijf en de specialistische ggz laten groeiende kosten zien. Ongeveer de helft van de kostenstijging komt door het groeiende aantal cliënten, de rest met name door de hogere personeelskosten per cliënt bij zorgaanbieders.(KPMG, 2020)
   
 • Het groeiend jeugdzorggebruik, duiding en aanpak 
  Aan het begin van dit decennium, kreeg ongeveer 1 op de 27 kinderen jeugdzorg. Inmiddels is dat 1 op de 8. NJi duidt het groeiend jeugdzorggebruik en geeft een aantal oplossingsrichtingen. (NJi, 2019 | pdf, 2,7 MB)
   
 • Overzicht coördinatiekosten Wmo en Jeugd 
  Van de totale middelen voor de Jeugdzorg wordt door het Ministerie van VWS, de Inspectie, gemeenten en zorgaanbieders naar schatting 29% besteed aan zogenoemde apparaatskosten, gericht op het organiseren en coördineren van zorg. De apparaatskosten van zorgaanbieders zijn 21,3%. Die van gemeenten 4,3%. VWS en landelijke programma’s vragen 0,5 en 3,1%. (Berenschot, 2019)
   
 • Sturen op de jeugdzorg? Wees een octopus! (Sprank, september 2021)
   
 • De almaar aanzwellende jeugdzorgzucht (Sprank, januari 2020)
   
 • Waarom is de jeugdzorg zo dramatisch duur? (sprankmagazine.nl)