De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn tussen 2015 en 2019 gestegen met ruim 50% (1). Het aantal jongeren dat een beroep op jeugdzorg met 13% (2). Niet alleen steeg het aantal jongeren in de jeugdzorg, de kosten per jongere stegen aanzienlijk (3).

De meeste gemeenten kampen met een groot gat tussen hun begrote uitgaven voor de Jeugdzorg en de daadwerkelijke uitgaven. Uit onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten structureel 1,7 miljard te kort komen. Onderzoek van Divosa/NDSD/VNG bevestigt dat beeld.

 

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Jongeren in jeugd-zorg (4)

380.100

404.080

419.580

430.175

443.585 429.215

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten de ruimte en de financiële middelen krijgen om de beoogde transformatie van de jeugdzorg vorm te geven zoals bedoeld. Divosa is daarbij geen voorstander van snel opeenvolgende structuurwijzigingen en re-centralisaties, wel van een continu proces van leren en verbeteren.

Wat doet Divosa?

  • Divosa doet jaarlijks onderzoek naar de begrotingen en uitgaven van gemeenten in het sociaal domein, waaronder de Jeugdzorg. Het meest recente onderzoek gaat over de begrotingen en rekeningen van 2019.
  • Divosa ontwikkelt een Benchmark Sociaal Domein waar gemeenten hun inzet op en uitgaven aan maatwerkvoorzieningen jeugd met elkaar kunnen vergelijken om te zien waar zij afwijken en van elkaar kunnen leren.
  • Divosa maakt onderdeel uit van het kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ samen met o.a. VNG, Movisie en NJi
  • Divosa heeft zitting in de klankbordgroep van de VNG Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.
  • Divosa heeft een Platform Financiën waarin de deelnemers - financiële experts bij gemeenten - meedenken over de financiering van het sociaal domein.