Werkwijzer

Jongeren

Cover Divosa werkwijzer Jongeren

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook de jongeren die uit beeld dreigen te raken.

De kwalificatieplicht en de Participatiewet bepalen dat jongeren van 16 tot 27 jaar zelf de weg moeten vinden naar school of werk. Veel jongeren kunnen dat ook prima zelf, maar er is een groep die daar om allerlei redenen hulp bij nodig heeft. Met de juiste aanpak kunnen professionals de jongeren die buiten beeld zijn doelgericht bereiken en in beweging krijgen. Soms moeten ze daarvoor vooral de jongeren zelf motiveren, soms ook steun uit de omgeving organiseren of oorzaken van stress wegnemen. De Werkwijzer Jongeren helpt om dat methodisch te doen. Bij de werkwijzer horen zes videofragmenten met praktijksituaties die de theorie en de tips tot leven brengen.

Voor wie?

De werkwijzer is voor professionals in het sociaal domein die werken met jongeren: jongerenwerkers, leerplicht- of RMC-ambtenaren, klantmanagers Werk en Inkomen, jobcoaches en maatschappelijk werkers.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Jongeren schetst de achtergronden van jongeren buiten beeld en geeft tips om ze outreachend te bereiken. En laat zien hoe je ze met effectieve gespreksvoeringstechnieken aan het denken kunt zetten over hun eigen toekomst. Ook gaat de werkwijzer in op het in beeld brengen van wat een jongere wil en kan. Daarmee kunnen professionals jongeren helpen hun eigen toekomstplan te maken.

Op basis van hun willen en kunnen zijn vier soorten jongeren te onderscheiden. Parallel daaraan zijn er ook vier soorten interventiestrategieën waaruit de professional een keuze kan maken. Als de interventiestrategie aansluit bij het beeld dat de jongere heeft van zichzelf is het resultaat meestal effectief, zo niet dan ontstaat weerstand, stagnatie en uitval. De werkwijzer laat zien hoe professionals interventies goed kunnen afstemmen op een jongere.

Hulpmiddel bij de werkwijzer

Bij de werkwijzer hoort een draaischijf met het Subjectief Logisch Interventie Model. Dit is een hulpmiddel om te komen tot de juiste interventie of begeleiding bij de juiste persoon.

Aan de slag

  • Het werkblad Van wil naar weg helpt jongeren bij het maken van een toekomstplan en om in beweging te komen. De jongere staat aan het roer, de professional heeft een coachende rol. Bestel het werkblad gratis
  • Ontdek en oefen nieuwe interventies om jongeren effectief te begeleiden in de 5-daagse opleiding 'Hoe kun je jongeren effectief begeleiden?'. Bekijk het actuele overzicht van trainingen
Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma