Mensen met een psychische kwetsbaarheid

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn drie tot vier keer vaker werkloos dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid. Werkgevers zijn minder geneigd hen een baan te bieden. Stigma, onwetendheid en handelingsverlegenheid spelen hierbij een rol. Ook is er een duidelijke relatie tussen een uitkeringssituatie en het gebruik van (psychische) zorg en ondersteuning: uitkeringsgerechtigden maken drie keer zo vaak gebruik van psychische zorg als werkenden.

Er is dus veel winst te behalen door mensen met een psychische kwetsbaarheid zo duurzaam mogelijk aan werk te helpen. Om hier een concrete bijdrage aan te leveren heeft Divosa zich in 2018 verbonden aan twee belangrijke intentieverklaringen: het convenant ‘Samen werken aan wat werkt: naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ en de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang: van verblijf in een instelling naar ambulante zorgen wonen in de wijk.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

IPS nu ook voor mensen met milde psychische klachten

Vanaf 1 mei 2019 komen ook mensen met common mental disorders (CMD) in aanmerking voor subsidie voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze re-integratiemethode is bewezen effectief om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden. Met de subsidie wil het rijk onderzoeken of IPS-trajecten ook voor mensen met milde psychische klachten effectief is. Een IPS-traject duurt twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019.

Meer informatie vind je op: www.samenvoordeklant.nl

Convenant Samen werken aan wat werkt

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen. Op 24 mei tekenden Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG het convenant ‘Samen werken aan wat werkt: naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’. Hierin staan afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.

Convenant Samen werken aan wat werkt (Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG, mei 2018 | pdf, 761 kB)

Meerjarenagenda Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Divosa, Aedes, Federatie Opvang, GGZ Nederland, MIND, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW Alliantie, Schakelteam Personen met Verward Gedrag, Stichting Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO), VNG, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS stelden op 24 mei de Meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spraken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen.

Het kabinet heeft vanuit het regeerakkoord 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de uitvoering van de meerjarenagenda, naast het budget dat gemeenten al tot hun beschikking hebben voor opvang, ondersteuning en begeleiding.

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Rijksoverheid, mei 2018)

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Om echte inclusie te bereiken is het volgens Divosa nodig om niet in doelgroepen te denken, daarom is Divosa geen voorstander van specifiek doelgroepenbeleid. Wel ziet ze kansen in het beter toerusten van haar leden zodat zij maatwerk kunnen ontwikkelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Divosa doet dit door te investeren in:

 • een integraal ondersteuningsaanbod. Onder andere door ondersteunende partijen uit de zorg en werk & inkomen en werkgevers beter op elkaar te laten aansluiten en beter te laten samenwerken;
 • inzicht in de ingrediënten voor een succesvol re-integratietraject en duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid;
 • meer eigen regie en inzicht in wat werkt vanuit het perspectief van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving;
 • feiten en cijfers over de doelgroep

Wat doet Divosa?

Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen

Divosa is vanuit de Programmaraad betrokken bij de Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen. Via dit stimuleringsprogramma stelt het ministerie van SZW in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar voor regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en de GGZ om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen. Gemeenten en de GGZ kunnen een regionale samenwerking opzetten, door ontwikkelen of structureel verankeren. Hiervoor kunnen de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio's samen met de GGZ en UWV financiële ondersteuning aanvragen. Per samenwerkingsplan is maximaal 90.000 euro beschikbaar.

Bekendmaking kader financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen (Rijksoverheid, maart 2018)

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

 • Ministriële regeling IPS - CMD (Samen voor de klant)
  Regeling om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019.
 • Convenant Samen werken aan wat werkt (Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG, mei 2018 | pdf, 761 kB)
  In dit convenant staan afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.
 • Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Divosa, Aedes, Federatie Opvang, GGZ Nederland, MIND, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW Alliantie, Schakelteam Personen met Verward Gedrag, Stichting Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO), VNG, Zorgverzekeraars Nederland en VWS, mei 2018) 
  Afspraken over intensieve samenwerking aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen.
 • Bekendmaking kader financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen (Rijksoverheid, maart 2018)
  Via dit stimuleringsprogramma stelt het ministerie van SZW in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar voor regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en de GGZ om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen.

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Werkwijzers

 • Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen (Divosa, februari 2016)
  De werkwijzer beschrijft een raamwerk voor een holistische benadering van klanten, waardoor je meer ziet dan een aandoening en symptomen. Ook komen er algemene uitgangspunten en voorwaarden aan de orde om mensen met een psychische aandoening of lichte verstandelijke beperking (LVB) zo goed mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 
 • Werkwijzer Diagnose-instrumenten (Divosa, februari 2017)
  Een goede diagnose is een belangrijke voorwaarde om re-integratiemiddelen selectief te kunnen inzetten. Bij het stellen van een diagnose kunnen klantmanagers een diagnose-instrument gebruiken. Dat maakt expliciet hoe en op basis waarvan een diagnose wordt gesteld en draagt daardoor bij aan methodisch werken. Maar welk instrument past het best bij het werkproces en de burgers in jouw gemeente? Bij de werkwijzer hoort de Diagnose Kompas.
 • Werkblad Evaluatie klantgesprek (Divosa, februari 2016 | pdf, 2,1 MB)
  Soms heb je na een klantgesprek met iemand met een psychische aandoening dan wel een lichte verstandelijke beperking (lvb) een wat krampachtig gevoel in je buik. Was mijn klant wel voldoende op z’n gemak? Heb ik de klant niet te veel vanuit zijn ziekte of aandoening benaderd? Of juist te weinig? Was ik voldoende voorbereid op dit gesprek? Als deze situatie zich voordoet, dan kan het Evaluatieblad klantgesprek je helpen met het leggen van de vinger op de zere plek.

Websites

 • Schuldenindeopvang.nl
  Deze site bevat informatie, trainingen en tools cliënten en professionals van opvang en beschermd wonen en voor partijen als gemeentelijke schuldhulpverlening en sociale wijkteams.
 • Vindplaats Inkoop Sociaal Domein 
  Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces.

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Naar inhoudsopgave