Sinds de start van de banenafspraak zijn er 79.714 extra banen gerealiseerd. Het doel is 92.500 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 zijn er in het derde kwartaal van 2022 2.041 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het derde kwartaal van 2022 toegenomen met 1.853 personen.

In het derde kwartaal van 2022 zijn 134.475 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Het aantal personen dat in het derde kwartaal werk vindt (7.147) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (6.575). Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (1.785) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (504). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.853) van het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.

Toename aantal personen in de doelgroep banenafspraak

Er zijn 3.211 personen die zijn ingestroomd in de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband binnnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd: hiervan behoren 2.123 personen tot de groep Participatiewet, zijn 295 personen WSW-geïndiceerden die sinds het tweede kwartaal niet meer beschut aan het werk zijn in de WSW, zijn 734 personen ingestroomd via de Praktijkroute en zijn 59 personen om andere redenen ingestroomd.

Daarnaast zijn er 1.322 personen die zijn uitgestroomd uit de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband niet meer meetelt: 475 personen die met pensioen zijn gegaan, 324 Wajongers waarvan vastgesteld is dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen meer hebben, 207 personen met een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet, 191 personen die zijn overleden, 37 personen die naar Beschut werk WSW zijn gegaan, 57 personen die vrijwillig zijn uitgeschreven en 31 personen die om andere redenen niet meer tot de doelgroep banenafspraak behoren.

Dit betekent dat er binnen de doelgroep banenafspraak een toename is van 1.889 personen, waarvan ten opzichte van het voorgaande kwartaal het dienstverband meetelt. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt daarmee uit op 252.294.

Cijfers (nieuw) beschut werk

Naast de cijfers banenafspraak zijn ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 september 2022 hadden 11.905 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen waren er 7.767 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 346 meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Interactieve dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.

In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF-rapportage 'Transparantie van klantprofielen’.

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt