Ruim 3.200 personen ontvingen tussen januari 2022 en mei 2023 ten onrechte geen kennisgeving dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over potentieel inburgeringsplichtigen was in deze periode onvolledig. Dit wordt nu gecorrigeerd. De betrokken personen krijgen alsnog de inburgeringsplicht opgelegd. 

DUO signaleerde begin 2023 onregelmatigheden in de gegevensuitwisseling met de IND. DUO kreeg steeds meer verzoeken vanuit gemeenten om na te gaan of een bepaalde persoon wel of niet inburgeringsplichtig was. Ook potentiële inburgeringsplichtigen zelf informeerden hiernaar. Dit was aanleiding om de IND in april 2023 te vragen hier onderzoek naar te doen. In augustus bleek dat onder de groep wiens gegevens niet waren doorgegeven, 3.210 personen (afgerond op tientallen) inburgeringsplichtig zijn. Onder deze groep vallen zo’n 450 asielstatushouders en 2.760 gezinsmigranten en overige migranten.

Gevolgen voor gemeenten

Het ministerie van SZW heeft de gemeenten waar deze personen woonachtig zijn, geïnformeerd. Zij kunnen het Portaal Inburgering van DUO raadplegen om te zien om welke personen het gaat. Gemeenten geven aan dat de vastgestelde termijn van tien weken voor vaststelling van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) niet haalbaar is, omdat zij nu grotere aantallen inburgeringsplichtigen in een keer te verwerken krijgen. SZW vraagt gemeenten, aangezien deze personen al lang moesten wachten op de start van hun inburgering, hen zoveel als mogelijk toch snel te laten starten met het inburgeringstraject. 

Gevolgen voor inburgeraars

De inburgeringsplichtigen in kwestie krijgen in de week van 4 september eerst een brief  met uitleg waarom zij later over hun inburgeringsplicht worden geïnformeerd. Daarna stuurt DUO hun de kennisgeving over hun inburgeringsplicht. Het heeft geen negatieve gevolgen voor hun inburgeringstermijn.

Herstel 

In mei 2023 heeft de IND de technische oorzaak verholpen, waardoor de gegevensuitwisseling weer volledig is. De gegevens van alle potentieel inburgeringsplichtigen worden sinds dat moment via de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met DUO gedeeld. De ketenpartners SZW, IND, COA, DUO, VNG en Divosa werken hard aan een aanpak voor de personen die door deze situatie later met hun inburgering kunnen beginnen. 

Contactpersoon