Met de presentatie van de Factsheet Debiteuren wordt het belang van goed debiteurenbeheer nader toegelicht, aan de hand van een analyse uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. 

Debiteurenbeheer is van belang voor de financiën van elke gemeente en zegt iets over de kwaliteit van uitvoering. Hoe meer openstaande vorderingen worden geïncasseerd, hoe lager de prijs van een uitkering is. Dat is weer gunstig voor het budgetresultaat van de BUIG. Daarnaast is een efficiënt debiteurenbeleid ook van belang voor het maatschappelijk draagvlak van de sociale zekerheid, want onterecht verkregen uitkeringen moeten − zoveel mogelijk − worden teruggevorderd. 

Om een beter beeld te geven van de landelijke situatie omtrent bijstandsvorderingen én om gemeenten handvatten te bieden bij het omgaan met debiteuren, publiceert de Divosa Benchmark Werk & Inkomen − een samenwerking van BMC, Divosa en Stimulansz − deze nieuwe Factsheet Debiteuren.

Debiteuren in beeld

Debiteuren zijn inwoners van gemeenten die een of meerdere uitkeringen ontvangen in het kader van de Participatiewet (PW), het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het is ook mogelijk dat iemand geen uitkering meer ontvangt, maar er nog wel een vordering openstaat. Daarnaast zijn er ook vorderingen die verhaald worden op ex-partner(s) van bijstandsgerechtigden. Het gaat dan om vorderingen bij een ex-partner die onderhoudsplichtig is voor zijn ex-partner (= bijstandsgerechtigde) en/of diens minderjarige kinderen. 

In juli 2022 zijn de meest voorkomende vorderingen, de zogenaamde overige vorderingen (40%). Hieronder vallen onder andere onverschuldigde betalingen, boetevorderingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, vorderingen in verband met rente en incassokosten, en verstrekte voorschotten. Geldleningen vertegenwoordigen in de hoogte van het bedrag het grootste deel van de vorderingen (43%). Daarnaast bestaat een ander belangrijk deel uit vorderingen vanwege overtreding van de inlichtingenplicht (20% in aantal, 24% qua bedrag).

Meer informatie

Contactpersoon