Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid binnen de samenleving en doen dit op verschillende manieren. Die diversiteit in aanpakken door gemeenten is onderzocht door de VNG, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa. 

Sommige gemeenten kiezen voor een brede horizontale benadering, waarbij kansengelijkheid binnen verschillende beleidsterreinen specifiek wordt meegenomen. Andere gemeenten richten zich juist op enkele specifieke beleidsterreinen zoals onderwijs, jeugd of gezondheid. Ook zijn er gemeenten die kansengelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen binnen het sociaal domein. De impact van deze keuzes dient nog nader onderzocht te worden.

Fundamentele aspecten

Kansengelijkheid is een breed thema. Als het gaat over de manier waarop een gemeente dit aanpakt, spreek je al gauw over fundamentele aspecten, zoals de rol van de overheid, organisatiestructuren, politiek en bestuurlijk draagvlak en langetermijneffecten. Soms blijkt kansengelijkheid een doel op zich en soms een middel. Daarnaast zien we dat sommige gemeenten de focus leggen op het bieden van kansen (doelgroepgericht aanbod, binnen het onderwijs etc), waar bij anderen de focus op de uitkomst (meedoen, ruimte om te leven, participatie, bestaanszekerheid etc.) ligt.

Fundamentele vragen

Fundamentele vragen die gemeenten zichzelf kunnen stellen bij de aanpak van kansenongelijkheid:

  • Wil de gemeente zorgen voor een gelijk(er) startpunt voor de inwoners en/of is het verantwoordelijk voor gelijke uitkomsten?
  • Wordt kansengelijkheid gezien als een doel of is het een middel? 
  • Als het als een doel wordt gezien, in hoeverre is het een haalbaar/maakbaar doel?
  • Als het als een middel wordt gezien, tot welk doel moet het dan leiden? En wie bepaalt dat?

Behoefte aan kennisdeling

Er is een groeiende behoefte aan kennisdeling tussen gemeenten om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het aanpakken van kansenongelijkheid. De bevindingen van de verkenning bieden een waardevolle basis voor verdere discussie en actie. Ook de herijkte propositie De waarde van het sociaal domein laat zien dat dit thema relevant is. 

Bijeenkomst

Om deze discussie te faciliteren, organiseren NDSD, Divosa en de VNG later in 2024 een bijeenkomst waar verder gesproken wordt over de aanpak van kansenongelijkheid. De exacte datum volgt via de agenda op divosa.nl

Meer informatie

Contactpersoon