Divosa kan zich in grote lijnen vinden in het conceptwetsvoorstel om kwetsbare jongeren op weg te helpen naar werk of terug naar school. Maar de manier waarop de betrokken organisaties (gemeenten en onderwijs) dit moeten gaan doen, staat in de tekst te uitvoerig omschreven. Divosa geeft in een reactie op de internetconsultatie over de Wet van school naar duurzaam werk aan dat partijen in de regio zelf kunnen bepalen hoe ze de uitwerking concreet vormgeven.

Het wetsvoorstel beoogt bestaande samenwerkingsvormen wettelijk te verankeren en structureel te financieren. Een punt van zorg is dat het voorstel qua uitwerking behoorlijk gedetailleerd is. Divosa spreekt in haar reactie van een ‘blauwdruk’ en zou graag zien dat de verantwoordelijkheid voor de concrete uitwerking van het wetsvoorstel meer in de regio komt te liggen. Daar zit tenslotte de kennis en ervaring.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat niet alle schooltypen in het wetsvoorstel zijn meegenomen: schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) vallen buiten de boot. Deze groep jongeren is het meest kwetsbaar.

Lees ook het Sprank-verhaal over uitval in het mbo: 'Je wilt deze jongeren niet kwijtraken’ (juli 2023)

Gemeenten begeleiden vanuit noodgedwongen keuzes

Divosa vraagt verder aandacht voor de beschikbare middelen. Vanuit de Participatiewet krijgen gemeenten een ‘duidelijke taak’ bij de ondersteuning van de overgang naar school naar werk. Binnen dit wettelijke kader kampen gemeenten al een tijd met grote tekorten, zo blijkt uit eerdere berekeningen van bureau Berenschot. ‘Gemeenten moeten inwoners begeleiden vanuit schaarste van middelen en noodgedwongen keuzes maken hierin’, zo staat in de reactie van Divosa op de internetconsultatie.

Divosa blijft graag in gesprek met haar leden over dit wetsvoorstel en volgt de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel op de voet. Wij denken met de ministeries van SZW en OCW graag mee over de verdere uitwerking van het voorstel. 

Meer informatie

Contactpersoon

Marcelle Breemans

programmamanager van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt