Divosa vindt dat het macrobudget jaarlijks hoog genoeg moet zijn. De budgetramingen moeten daarom zo dicht mogelijk bij de werkelijke uitgaven liggen. Plotselinge veranderingen in het bijstandsbudget moeten worden bijgeraamd.

Wanneer gemeenten wel een tekort hebben, moet het Rijk die aanvullen en ervoor zorgen dat een scheve verdeling van de middelen zoveel als mogelijk wordt tegengegaan door het verdeelmodel waar nodig aan te passen. De vangnetuitkering is uitsluitend bedoeld om verdeelfouten ongedaan te maken en dus geen middel om eventuele macrotekorten te herverdelen over de gemeenten.

Wat doet Divosa?

Divosa consulteert haar leden via het Platform Financiën. Deze expertgroep bestaat uit controllers, financiële beleidsmedewerkers en bestuursadviseurs van gemeenten. Dit platform vergadert regelmatig en adviseert het bestuur van Divosa over actuele ontwikkelingen.