Veel gemeenten zetten binnen het sociaal domein al actief in op het thema ondermijning. Divosa kan gemeenten hierbij op maat ondersteunen. Die ondersteuning is gestoeld op de drie pijlers vanuit het Breed offensief en toegespitst op uitvoeringspraktijk van gemeenten. Divosa sluit dan ook aan bij die uitvoeringspraktijk door te ondersteunen bij een bij een bestaand project of opgave. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Beleid en uitvoering hebben elkaar heel hard nodig bij ondermijning maar dan moeten ze wel samen optrekken. Nu staan ze mijlenver van elkaar en vaak tegenover elkaar. Dat moet echt anders, maar hoe?
  • We weten dat er zorgfraude ook in onze gemeente voorkomt. Maar het hierin samenwerken tussen het sociaal domein, de inkoopafdeling, de juristen, het lukt ons gewoon niet. Hoe krijgen we dat wel voor elkaar?
  •  We investeren flink in een kleine volkswijk, dat lukt aardig. Nu willen we mensen uit de wijk zelf opleiden via vrijwilligerswerk en misschien betaald werk. Om zo ook de legale weg in de praktijk vorm te geven. Laten zien dat dat kan. Hoe pakken we dat aan?

Divosa ondersteunt gemeenten bij het handelen in de praktijk bij zulke vragen. Samen met een gemeente gaat Divosa in de weerbarstige praktijk in het sociaal domein aan de slag op basis van praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten. Afhankelijk van de vraag kan dat met professionals, beleidsmedewerkers of leidinggevenden of samen met bewoners of vrijwilligers zijn.

Wat kunnen gemeenten doen?

Er is geen one size fits all-aanpak voor de preventie van ondermijning. Toch zijn er volgens hoogleraar Pieter Tops wel een aantal aandachtsgebieden aan te wijzen waar gemeenten zouden kunnen starten.  

Op microniveau

  • Versterken van de persoonsgebonden aanpak, zoals de Top 600 aanpak in Amsterdam.
  • Meer aandacht voor slachtofferschap, drugshandel is geen slachtofferloos delict. Groepen – van jongeren, huiseigenaren, mensen met een licht verstandelijke beperking, boeren – worden in de criminele wereld getrokken.

Op mesoniveau

  • Aandacht voor andere vormen van criminaliteit, zoals zorgfraude en mensenhandel. Er zijn vaak raakvlakken met de drugswereld.
  • Zorg voor goede rechtsbescherming van kwetsbare mensen in de samenleving.

Op macroniveau

In de aansturing van professionals

  • Investeer in vakmanschap van professional. Streng liefhebben is het sleutelwoord.
  • Geef ruimte én rugdekking aan de professional in de uitvoering.