Het sociaal domein loopt vast als we niets veranderen. Maak het daarom eenvoudig. Die oproep doet Divosa in een brief die vandaag aan de informateur en de Tweede Kamer is gestuurd. Zorg voor voorspelbaarheid en continuïteit in het sociaal domein, zodat de uitvoering haar werk goed kan doen en inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat vergroot de betrouwbaarheid van de dienstverlening van gemeenten en het vertrouwen in de overheid dicht bij de inwoners.

Lees hieronder de brief:

Maak het eenvoudig

Het sociaal domein loopt vast als we niets veranderen. De grootste knelpunten doen zich voor bij inwoners in kwetsbare situaties die problemen hebben op meerdere levensdomeinen. Gemeenten staan naast de inwoners maar het lukt niet altijd om hen tijdig, goed en soms voor langere duur te helpen. Regels zijn complex, de financiering is onzeker en vaak ontbreekt het op lange termijn aan doel en aanpak.

Daarom doen wij in de aanloop naar de vorming van het nieuwe kabinet de volgende oproep: Maak het eenvoudig.

In het sociaal domein verbindt Divosa de landelijke overheid en gemeenten. Dat doen wij al 90 jaar. Onze leden zijn directeuren en leidinggevenden die actief zijn in het gemeentelijk sociaal domein. Als eerste contact met inwoners weten zij als geen ander waar het in de uitvoering knelt.

Voorspelbaarheid en continuïteit

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen die lang niet altijd samenhangend zijn. Vaak gaan die taken gepaard met grote administratieve lasten waar professionals (te) veel van hun tijd aan kwijt zijn. Ook inwoners vinden in het woud aan regelingen, voorzieningen en toeslagen hun weg niet meer. Iedereen komt daardoor in de knel. Onze leden hebben behoefte aan voorspelbaarheid en continuïteit, zodat de uitvoering haar werk goed kan inrichten en inwoners over langere termijn de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat vergroot de betrouwbaarheid van de dienstverlening en het vertrouwen in de overheid dicht bij de inwoners.

De inwoner als vertrekpunt

Mensen hebben meestal niet één probleem en toch hebben we kokers gecreëerd van inkomen, werk, wonen, jeugd, gezondheid, ggz etc. Dit leidt tot te veel individuele indicaties, veel hulpverleners en veel specialisten. Grote maatschappelijke vraagstukken zoals bestaanszekerheid, eerlijke kansen en gezond leven vragen om een integrale aanpak, integrale wetgeving en integrale financiering, waarbij gemeenten handelingsruimte krijgen om deze lokaal dan wel regionaal aan te pakken.

Er moet meer ruimte en budget komen voor het organiseren van ondersteuning dichtbij en met inwoners. Zet in op herstel van het gewone leven, waar mensen elkaar helpen en waar de gemeente laagdrempelige hulp beschikbaar maakt. Het mag minder gaan over waar iemand recht op heeft en meer over wat iemand echt nodig heeft. Neem de inwoner als vertrekpunt en betrek de gemeentelijke uitvoering hier actief bij. Zo herstellen we het vertrouwen in de overheid.

Langdurige investeringen

We moeten stoppen met verkokerde financiering, specifieke uitkeringen, losse onsamenhangende maatregelen en kortetermijninvesteringen. Daarvoor in de plaats zijn langdurige investeringen nodig waarmee inwoners (weer) grip op hun leven krijgen via betere bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. De adviezen van de Commissie sociaal minimum zijn daarvan een aansprekende illustratie: een sociaal minimum vormt de basis voor financiële zekerheid, werk, welzijn en zingeving. Voor een meer inhoudelijke duiding van deze vraagstukken verwijzen wij u graag naar twee recentelijke opgestelde ‘calls to action’ waarvan Divosa mede opsteller is:

Kortom:

Maak het eenvoudig! Focus op het herstel van de sociale basis voor inwoners, met minder knellende regels in het sociaal domein en richt de aandacht op voorspelbaarheid, adequate financiering en continuïteit. Als onze leden, Divosa en het Rijk nu de handen ineen slaan, dan maken we de wereld voor inwoners in kwetsbare situaties mooier en hoopvoller. Daar werken wij graag met u aan verder!

Contactpersoon