Steeds meer gemeenten focussen op het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Deze maatschappelijke opgaven vragen elk om een integrale aanpak en zijn onderling ook met elkaar verbonden. Gemeenten zijn op zoek hoe ze dit slimmer, samenhangender, preventief en meer vanuit de inwoner kunnen vormgeven.

De maatschappelijke opgaven ‘bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken’ zijn de opgaven uit de propositie De winst van het sociaal domein, die door steeds meer gemeenten worden omarmd. Om deze vraagstukken te kunnen oplossen is het nodig dat de randvoorwaarden van wat het Rijk initieert, passen bij integrale opgaven en de uitvoering van gemeenten. Gemeenten hebben daarin zelf ook een belangrijke rol.

Naast handelingsperspectief voor de korte termijn, wil Divosa samen met leden ook vooruit kijken en perspectief formuleren voor de lange termijn. Onze ambitie is om hierin ook leidend te zijn voor het Rijk. Divosa pleit daarbij voor: 

 • Eenvoudige, logische en voorspelbare wet- en regelgeving in het sociaal domein.
 • De drie maatschappelijke opgaven uit de propositie als uitgangspunt voor beleid, in plaats van de wetten.
 • Investering en sturing op de onderlinge samenhang tussen bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven.
 • Sturing vanuit wat werkt in de uitvoering:
  • Voorkom stapeling van maatregelen en procedures.
  • Maak de resultaten van uitvoeringstoetsen leidend voor beleid.
  • Doordenk nieuwe wet- en regelgeving met en in de uitvoering. 
 • Werk als Rijk en gemeenten rolvast en in gelijkwaardig partnerschap aan de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein.

Wat doet Divosa?

Samen met onze partners vanuit de VNG, NDSD, G4, G40, P10, M50, K80 bundelen we de krachten in een gezamenlijke lobby-agenda en acties naar het Rijk. We werken daarnaast samen aan de uitvoeringsagenda voor gemeenten. Dit doen we door kennis te ontwikkelen, verzamelen en verspreiden. We organiseren verdiepende bijeenkomsten, verbinden gemeenten aan elkaar die met dezelfde opgaven bezig zijn en halen op wat speelt, wat helpt en wat belemmert. Dit is belangrijke input voor de gesprekken met het Rijk over de randvoorwaarden voor wat werkt in de uitvoering.

Het Strategisch Beraad Sociaal Domein is hierin een belangrijk vehikel. In dit tweewekelijks overleg bespreken we als gemeentelijke netwerkpartners met de relevante ministeries voor het sociaal domein wat nodig is om samen stappen te zetten in het bereiken van de domeinoverstijgende opgaven uit de propositie en het Regeerakkoord.