Over de CoP

  • Looptijd: vanaf november 2022 tot december 2023
  • Thema: perspectief op participatie in de leerroute en de beleving en realiteit van statushouders
  • Communitytrekker: Mehri Samim

In regio Hart van Brabant bestaat al langer een breed regionaal netwerk rond inburgering. De Community of Practice Inburgering - Hart van Brabant wordt gevormd door het breed regionaal netwerk, waarvan een aantal deelnemers zich heeft verenigd in een verdiepingsgroep. Het regionale netwerk denkt mee en geeft input. De verdiepingsgroep gaat de diepte in op specifieke vraagstukken. Mehri Samim is Communitytrekker van de CoP Hart van Brabant. Vier vragen aan Mehri.

1. Wie doen mee aan de CoP Hart van Brabant? Zijn inburgeraars ook betrokken? 

Op dit moment zijn in de verdiepingsgroep deelnemers afgevaardigd vanuit diverse regionale partijen: taalscholen (Werkvloertaal, Echt Nederlands), maatschappelijke begeleiding (Refugee Team), jeugd- en jongerenwerk (R-Newt), het werkgeversservicepunt, COA, plus beleidsmedewerkers en klantregisseurs uit diverse gemeenten. Daarnaast vinden we het perspectief van statushouders zelf onmisbaar in de verdiepingsgroep. De regionale Adviesraad Statushouders is daarom ook betrokken bij de vraagstukken en denkt actief mee.

2. Welk thema diepen jullie nu uit? 

Tijdens het inventariseren van de behoeftes bij regionale partijen kwam het thema ‘perspectief op participatie in de leerroute’ prominent naar voren. Om goed te kunnen participeren, is duidelijkheid over de mogelijke routes belangrijk. En dat sleutelbegrippen eenduidig uitgelegd worden. Wat betekent ‘participeren’ bijvoorbeeld? En ‘oriëntatiefase’? Verschillende partijen leggen dat verschillend uit, waardoor verwarring bij de statushouder ontstaat. De deelnemers van de verdiepingsgroep zijn daarom aan de slag gegaan met de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we het proces van (vroegtijdige) inburgering eenduidig uitleggen met visuele ondersteuning? We zijn dus op zoek naar een gezamenlijke taal en maken deze visueel. Hierbij betrekken we vanaf het begin alle partijen om draagkracht en borging te creëren.

Poster Taal - Hart van Brabant

Poster Taal, gemaakt om het vraagstuk ‘eenduidigheid in taal’ te illustreren (bron: Regio Hart van Brabant)

3. Kun je al tips delen? 

Tip 1. Neem betrokken organisaties en personen vanaf het begin mee

Het is van belangrijk om kernpartijen waarvan je wilt dat ze het product gebruiken vanaf het begin bij het proces te betrekken. Het moet niet iets zijn wat zij ‘opgelegd krijgen’ maar iets waar zij volledig achterstaan. Dit helpt bij de borging binnen alle organisaties. Zo heeft de verdiepingsgroep vanaf het begin onder collega’s en partners definities opgehaald van een aantal veelgebruikte termen, zoals inburgeren, participeren, meedoen, werken en vrijwilligerswerk. Vervolgens zijn de definities getoetst met een quiz bij het gehele brede regionale netwerk tijdens een Brede Bijeenkomst. Daar bleek ook veel draagvlak voor het vraagstuk. Ook betrekken we beleidsmedewerkers inburgering. We sluiten aan bij hun maandelijkse overleggen en bellen om hun behoeftes te toetsen en borging te creëren. Ten slotte vinden we het betrekken van inburgeraars onmisbaar: niet alleen in de testfase, maar ook in de totstandkoming van een product. Zij geven continu feedback.

Tip 2. Deel de opbrengsten

Het is helpend (en enthousiasmerend!) om de opbrengsten vanuit de verdiepingsgroep te delen met het brede regionale netwerk. Dit doen we via brede bijeenkomsten, belrondes met leidinggevenden en tijdens regionale beleidsoverleggen.

Het belang van de specifieke vraagstukken uit de groepen wordt zo bevestigd en je zorgt ervoor dat andere partijen zich betrokken voelen waarmee het draagvlak wordt vergroot. Zo wordt nu gewerkt aan een visuele wegwijzer, een soort praatplaat. De gemeente Tilburg neemt hierin de lead, de verdiepingsgroep geeft feedback. Samen komen we tot een product. Als het klaar is, zullen we de wegwijzer delen!

4. Waar gaan jullie mee verder? 

In de verdiepingsgroep gaan we verder met de visuele wegwijzer en de begrippenlijst. De Brede Bijeenkomst van eind juni 2023 staat in het teken van een van de volgende vraagstukken:

  • Hoe zorgen we voor een geweldige landing op een (taalrijke) werkplek tijdens de inburgering?
  • Hoe verbinden we werk/participatie met het interessegebied van de statushouder?

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Vertaaloortjes en begrippenlijsten: Tips over communicatie met inburgeraars

Community of Practice Inburgering

In de Community’s of Practice Inburgering delen gemeenten en samenwerkingspartners ervaringen uit de uitvoeringspraktijk. De beste tips over communicatie met inburgeraars uit deze lerende netwerken lichten de deelnemers hieronder toe.

lees meer
foto: Lize Kraan

Contactpersoon