Over de CoP

  • Looptijd: vanaf maart 2023
  • Thema: regievoering en spontane naleving
  • Communitytrekker: Mohammed al Temimi

Met vaste deelnemers en daarnaast deelnemers die op verzoek aanschuiven vliegt de CoP Inburgering – Rijnmond diverse thema’s binnen inburgering aan via een drietrapsraket. Stap één is: wat kan de gemeente zelf doen om een knelpunt op te lossen? Vervolgens: wat kan de gemeente bereiken samen met een partner in de inburgeringsketen? En als het dan nog niet lukt: welke andere partij kan de gemeente helpen bij het vinden van een antwoord? Communitytrekker Mohammed al Temimi aan het woord.

1. Wie doen mee aan de CoP? Zijn inburgeraars ook betrokken? 

‘In de CoP Inburgering - Rijnmond doen vaste deelnemers mee én deelnemers die per thema of vraagstuk op verzoek aanschuiven. Onder de vaste deelnemers vallen consulenten Jongeren, Werk en Inkomen en Gezinsmigranten, beleidsmedewerkers, teamleiders van tien gemeenten uit de regio Rijnmond (inclusief Rotterdam), de taalaanbieders per leerroute (EUR, Albeda, NL-Training, Top-Taal en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)) en de aanbieder voor maatschappelijke begeleiding: Vluchtelingenwerk. 
Per thema nemen ketenpartners deel aan de CoP. Denk daarbij aan Blik op Werk, Argonaut, DUO en SZW. In de laatste sessies die we in 2024 gaan houden, worden deelnemers uit het wetenschappelijke werkveld en werkgevers uitgenodigd. Tot slot worden producten die uit de CoP voortvloeien getoetst door onze Expertgroep. Deze bestaat uit (ex-)inburgeraars onder Wi2013 of Wi2021.’

2. Welk thema diepen jullie nu uit? 

‘Regievoering en spontane naleving. In onze regio willen we meer ‘grip’ op de Wi2021. Dat willen we bereiken door niet alleen urgente vraagstukken meerdimensionaal (vanuit de diverse perspectieven) te benaderen, maar ook door verder vooruit te kijken in de route die we met de inburgeraar moeten doorlopen tot het einde van het inburgeringstraject. Hoe maken we dat de inburgeraar ook eigenaar wordt van het eigen traject, en dat dat leidt tot het stellen van eigen doelen die hij kan nastreven? Hoe faciliteren we dat in de regievoering? En, wanneer gaan we over tot handhaving?’

Mohammed el Temimi

Mohammed al Temimi, communitytrekker CoP Inburgering - Rijnmond

3. Kun je al tips delen? 

‘We passen een simpele methode toe in het benaderen van uitdagingen binnen de regievoering. We behandelen:

  1. wat we als gemeente zelf doen om een uitdaging in de regievoering op te lossen;
  2. wat we als gemeente met onze partners kunnen doen om de uitdagingen in de regievoering op te lossen en als we er dan nog niet uitkomen …
  3. welke partners van de inburgeringsketen ons kunnen faciliteren met het vinden van een antwoord op de vraag voor de regievoering. Dit kan bijvoorbeeld DUO zijn, maar ook Argonaut of het ministerie van SZW zelf. 

Deze methodiek maakt dat we met gerichte vragen bij onze partners van de inburgeringsketen komen. Door dan zo een vraagstuk met elkaar te bespreken, zien we dat we vervolgens een uitdaging in de regievoering veel beter kunnen aanvliegen.

Een belangrijke tip hierbij is dat je pas een partner in de ketenregie inschakelt, nadat je eerst binnen je eigen organisatie (en met de inburgeringspartners in de uitvoering) goed inhoudelijk hebt uitgezocht wat je kaders zijn binnen de Wi2021.’

4. Welke thema’s binnen regievoering en spontane naleving behandelen jullie precies? 

‘Tijdens de eerste sessie van onze CoP hebben we met zijn allen geïnventariseerd waar de behoefte in de uitvoering ligt om het thema regievoering en spontane naleving te behandelen. We zijn uitgekomen op de volgende drie thema’s: 

  1. Bijzondere omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van een ontheffing van inburgeringsverplichtingen bij langdurige ziekte of beperking. Welke aandachtspunten zijn er voor gemeente en inburgeraar? Argonaut kwam bij onze CoP een presentatie geven. En daarna hebben we binnen de CoP alles rond dit vraagstuk in kaart gebracht, samen met Argonaut. Het uiteindelijke resultaat is een infographic die relevant is voor heel Nederland. In januari 2024 hebben we deze infographic toegelicht tijdens een online uitwisselingssessie.
  2. Inburgering, Participatie en MAP (onderlinge verhoudingen en samenwerking) en 
  3. Regievoering, informatieverstrekking en spontane naleving versus handhaving.’

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Infographic: Ontheffing inburgeringsverplichtingen bij ziekte of beperking

Inburgering

Wanneer een klant wegens langdurige ziekte of een beperking niet aan zijn inburgeringsverplichtingen kan voldoen, kan de klant een aanvraag voor medische ontheffing indienen via DUO.

lees meer

Contactpersoon