Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening?

Bestaanszekerheid

In 2022 onderzochten De Beleidsonderzoekers in opdracht van Divosa en het ministerie van SZW een mogelijk nieuw instrument dat een oplossing kan bieden voor financiële onzekerheid die bij inwoners kan ontstaan wanneer zij deeltijd gaan werken in de bijstand – het bufferbudget.

lees meer
Cover eindrapport Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening?

Meer onderzoek

  • 'Als verrekenen een beperking is'
    In 2021 onderzochten Optimalistic, Muzus en Stimulansz de gevolgen van inkomstenverrekening voor mensen met een arbeidsbeperking. 
     
  • Simpel Switchen op de kaart
    In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen van dagbesteding naar werk en weer terug?

Wetgevingsvraag ontrafeld: wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch teveel blijkt, kan diegene dan nog terug naar de Wajong? Deze vraag krijgt Simpel Switchen regelmatig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt uit.

‘Met de Wet vereenvoudiging Wajong is de mogelijkheid voor herleven van het Wajong-recht aangepast. Zowel in de oWajong (art 3:21), de Wajong2010 (art. 2:17) als de Wajong2015 (art. 1a:10) is geregeld dat het recht op Wajong kan herleven tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt voor iedereen die een Wajongrecht heeft gehad en waarvoor dat recht op of na 1-1-2016 is komen te vervallen (art 8:10d).'

Aanvragen bij UWV

'Wajongers moeten herleving van de uitkering bij UWV aanvragen. UWV zal vervolgens beoordelen of zij tot de doelgroep Wajong behoren op basis van de beoordelingscriteria behorende bij hun oude regeling. Daarbij wordt niet meer gekeken of de verslechtering voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan zij eerder recht op Wajong hebben gekregen.'

Arbeidsvermogen van belang

'Bij herleving van het Wajong-recht komt iemand in zijn oude regeling terug. Daarbij is het met name van belang of iemand arbeidsvermogen heeft, dan wel duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. De rechten, plichten en inkomensregelingen in de Wajong zijn voor deze categorieën met de Wet vereenvoudiging Wajong geharmoniseerd.’