Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Uit cijfers van het CBS blijkt dat op 1 januari 2018 8,3% van de huishoudens geregistreerde problematische schulden had. Dat zijn 650.700 huishoudens. Vroegsignalering kan helpen bij het voorkomen van problematische schulden.

In 2016 startte gemeente Nijmegen met het ontwikkelen van een aanpak voor vroegsignalering. Die aanpak was geïnspireerd op ‘Vroeg Eropaf’ in de gemeente Amsterdam en 'VindPlaats Schulden' van BKR. Meerdere gemeenten hadden hiervoor belangstelling, mede door de 'Leidraad Vroegsignalering' van NVVK.

De gemeente Nijmegen deelde haar ervaringen aanvankelijk met acht andere gemeenten; later gebeurde dat in landelijke bijeenkomsten. Met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW is uiteindelijk het programma ‘Vroegsignalering landt in Nederland’ gestart.

Vroegsignalering landt in Nederland

De subsidieaanvraag voor 'Vroegsignalering landt in Nederland' kwam van PLANgroep, gemeente Amsterdam, gemeente Nijmegen, Asessor en Bureau EV.  Gedurende de looptijd (2019 – 2020) van het project zijn gemeenten op verschillende wijzen ondersteund met het opzetten van vroegsignalering, is er gewerkt aan community-building tussen gemeenten en is er een start gemaakt met de monitoring van vroegsignalering.

Voor de monitoring ontwikkelde de projectgroep samen met Significant een dashboard. Daarin kunnen gemeenten cijfers van Inforing en BKR op gemeenteniveau vergelijken met landelijke cijfers en gemiddelden voor gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Op 1 juli 2021 zijn de taken van de projectgroep overgedragen aan VNG en Divosa.

VNG blijft gemeenten ondersteunen met bijeenkomsten en digitale ondersteuning bij de implementatie van vroegsignalering in het project 'Verbinden Schuldendomein' van VNG Realisatie. Divosa gaat verder met de doorontwikkeling van het dashboard Vroegsignalering Schulden.