Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Uit cijfers van het CBS blijkt dat op 1 januari 2018 8,3% van de huishoudens geregistreerde problematische schulden had. Dat zijn 650.700 huishoudens. Vroegsignalering kan helpen bij het voorkomen van problematische schulden.

In 2016 startte gemeente Nijmegen met het ontwikkelen van een aanpak voor vroegsignalering. Die aanpak was geïnspireerd op ‘Vroeg Eropaf’ in de gemeente Amsterdam en 'VindPlaats Schulden' van BKR. Meerdere gemeenten hadden hiervoor belangstelling, mede door de 'Leidraad Vroegsignalering' van NVVK.

De gemeente Nijmegen deelde haar ervaringen aanvankelijk met acht andere gemeenten; later gebeurde dat in landelijke bijeenkomsten. Met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW is uiteindelijk het programma ‘Vroegsignalering landt in Nederland’ gestart.

Vroegsignalering landt in Nederland

De subsidieaanvraag voor 'Vroegsignalering landt in Nederland' kwam van PLANgroep, gemeente Amsterdam, gemeente Nijmegen, Asessor en Bureau EV.  Gedurende de looptijd (2019 – 2020) van het project zijn gemeenten op verschillende wijzen ondersteund met het opzetten van vroegsignalering, is er gewerkt aan community-building tussen gemeenten en is er een start gemaakt met de monitoring van vroegsignalering.

Voor de monitoring ontwikkelde de projectgroep samen met Significant een dashboard. Daarin kunnen gemeenten cijfers van Inforing en BKR op gemeenteniveau vergelijken met landelijke cijfers en gemiddelden voor gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Op 1 juli 2021 zijn de taken van de projectgroep overgedragen aan VNG en Divosa.

VNG blijft gemeenten ondersteunen met bijeenkomsten en digitale ondersteuning bij de implementatie van vroegsignalering in het project 'Verbinden Schuldendomein' van VNG Realisatie. Divosa gaat verder met de doorontwikkeling van het dashboard Vroegsignalering Schulden.

Wat doet Divosa?

Divosa zorgt voor de doorontwikkeling van het dashboard waarop de data rondom vroegsignalering schulden ontsloten worden. Daarnaast worden gemeenten ondersteund bij het gebruik van het dashboard en de interpretatie van de data.

In bijeenkomsten kunnen gemeenten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen om zo van elkaar te leren.

In aanvulling op het gebruik van het dashboard, zorgt Divosa ook voor verdiepende analyses en publicaties van de landelijke cijfers rondom vroegsignalering schulden. Voor de uitvoering van het project werkt Divosa samen met Significant.

Doelen

Het project 'monitor Vroegsignalering Schulden' heeft een looptijd van 5 jaar (tot juli 2025). Met de monitor kunnen gemeenten zicht houden op de effecten van hun eigen aanpak rondom vroegsignalering, en van elkaar leren. 

Het project heeft 3 centrale doelstellingen:

  1. uit een grote hoeveelheid data met enkele indicatoren en overzichtelijke presentatie inzicht geven in de uitvoering en resultaten van vroegsignalering;
  2. zoveel mogelijk gemeenten aan laten sluiten bij de monitor om te leren van de gegevens en van elkaar, daarbij optimaal aansluitend bij de gegevensbehoefte van gemeenten;
  3. gegevens uit de monitor verrijken met andere gegevens(bronnen), zoals die van zorgverzekeraars, om zo analyses te maken over de data en inzicht te bieden in de uitvoering van vroegsignalering.

Aanmelden monitor Vroegsignalering Schulden

Steeds meer gemeenten werken aan de vroegsignalering van schulden. De meeste van deze gemeenten zijn aangesloten bij de monitor Vroegsignalering Schulden. Is jouw gemeente/zijn jouw gemeenten nog niet aangesloten en wil je meedoen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Contact

Alle gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan de monitor Vroegsignalering Schulden. Meer weten over de monitor Vroegsignalering Schulden? Mail ons via vroegsignalering@divosa.nl.